Uppdaterad 3 augusti 2020

3 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Så här handlägger vi ansökan

Förskoleförvaltningens handläggning av ärenden om godkännande att starta fristående förskola sker i flera steg.

 1. När en ansökan kommit in till förskoleförvaltningen registreras den, och tilldelas en handläggare som ansvarar för ditt ärende. Ett bekräftelsemail skickas ut om att ansökan har mottagits.

 2. Handläggaren kontrollerar att registreringsbevis getts in för den aktuella associationsformen eller registerutdrag för den enskilda firman och att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.  Enligt 2 kapitlet 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller överklaga vid domstol eller någon annan myndighet. När ansökan skickas in till förskoleförvaltningen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse eller liknande hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.

  Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – annan registeransvarig myndighet. Bifoga kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.

  Om ni inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste ni lämna uppgift om varför i ansökan.

 3. Om något saknas i ovanstående delar, begär förskoleförvaltningen in en komplettering. Inkommer ingen komplettering kan ansökan komma att avvisas.

 4. När förskoleförvaltningen säkerställt att registreringsbevis eller personbevis och registerutdrag kommit in samt att behörig firmatecknare skrivit under påbörjas handläggningen av ärendet. Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar om den är komplett.

 5. Om ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter skickas en begäran om komplettering till sökanden. Tidsfristen för att komplettera är ca 10 arbetsdagar.

 6. Om begärda kompletteringar inte kommer in kan ansökan komma att avslås.

 7. Om begärda kompletteringar kommer in kallas sökanden till en intervju. Intervjun utgör en del i bedömningen av sökandens förutsättningar att arbeta med verksamheten. Eventuellt kan det bli aktuellt att begära in ytterligare komplettering efter intervjun.

 8. Handläggaren gör en helhetsbedömning utifrån materialet i ärendet och skriver fram ett förslag till beslut.

 9. Förskolenämnden fattar beslut i ärendet. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i en bilaga till beslutet.