$left
$middle

Så ansöker du om att starta eller utöka fristående förskola

Du som vill starta fristående förskola eller bli huvudman för en befintlig förskola ska lämna in en ansökan om godkännande till förskoleförvaltningen i Malmö stad för att kunna få rätt till bidrag. För att din ansökan ska hanteras ska du också betala en avgift. Ansökan ska lämnas in i god tid innan verksamheten planeras starta..

Avgift för ansökan om godkännande

Malmö stad tar ut en avgift om 25 000 kronor för ansökan om att starta en ny fristående förskola och vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskola. Avgiften gäller inte för ansökningar från en befintlig huvudman som rör utökningar vid en befintlig förskola.

Avgiften på 25 000 kr betalas genom faktura som kommer att skickas till dig som ansöker, efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till förskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen kommer inte att påbörja handläggningen av ansökan om inte avgiften betalats.

Om du ska utöka en fristående förskola

Du som är befintlig huvudman och ska utöka en befintlig förskola genom att t ex utöka antalet barn i förhållande till vad som anges i befintligt godkännande eller avser att bedriva verksamheten på ett annat verksamhetsställe ska också skicka in en ansökan om godkännande.

Tänk också på att om du som befintlig huvudman gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste du anmäla ändringarna till förskolenämnden genom att informera förskoleförvaltningen senast en månad efter förändringen.

Godkännande och beslut om rätt till bidrag

I Malmö stad är det förskolenämnden som beslutar om rätt till bidrag till fristående förskola. Du som söker får beslut om godkännande och rätt till bidrag för att driva den fristående förskolan om:

 • Förskolenämnden bedömer att du har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen
 • Du har betalat in avgiften för ansökan (gäller inte vid utökning av verksamheten).

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att du som ansökt om godkännande fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Om förskolan inte startats inom två år kan huvudmannen kontakta förskoleförvaltningen för att ansöka om uppskjuten start. En sådan ansökan ska göras i god tid innan godkännandet förfaller. Om ingen ansökan om uppskjuten start görs och godkännandet förfaller utan att verksamheten har startats upp ska förskolenämnden,enligt skollagen, återkalla godkännandet.

Glöm inte andra tillstånd och regler

Det räcker inte att du skickar in en ansökan till förskoleförvaltningen för att få starta förskola. Du ska till exempel även skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Det krävs också att lokalen där du ska bedriva verksamheten har ett giltigt bygglov för förskola, oavsett om du planerar att bygga en ny lokal eller inte. Det är också viktigt att brandskyddet i lokalen ses över.

Läs gärna företagslotsens steg för steg-guide om du vill starta förskola för att få en bild över hela processen. Du kan också kontakta företagslotsen om du behöver vägledning.

Tillsyn innan förskolan får öppna

Om du får ett godkännande att starta en förskola kommer förskoleförvaltningen att göra en tillsyn innan förskolan får starta. I tillsynen tittar man bland annat på att det finns lämpliga lokaler och utrustning. Huvudmannen måste informera förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar. Inga barn får skrivas in i verksamheten förrän förskoleförvaltningens tillsyn är genomförd.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv