$left
$middle

Så ansöker du om godkännande för att bedriva enskild pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Exempelvis kan bolag, föreningar eller enskilda firmor ansöka om godkännande för att starta enskild pedagogisk omsorg.

Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen är av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. En ansökan lämnas in i god tid innan planerad start av verksamheten.

Godkännande och beslut om rätt till bidrag

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar beslut om godkännande för enskild pedagogisk omsorg. Om förskolenämnden bedömer att du som sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten enligt 25 kap. 7 § och 10-10b § skollagen så får du beslut om rätt till bidrag.

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta verksamheten

Efter att du som ansökt fått beslut om godkännande att starta enskild pedagogisk omsorg har huvudmannen två år på sig att göra det. Om verksamheten inte startas upp inom denna tid så ska förskolenämnden, i enlighet med skollagen, återkalla huvudmannens godkännande.

Huvudmannen har möjlighet att ansöka om uppskjuten start. Huvudmannen måste lämna in sin ansökan till förskoleförvaltningen i god tid innan godkännandet förfaller. Om ingen ansökan om uppskjuten start görs och godkännandet förfaller utan att verksamheten har startats upp ska förskolenämnden,enligt skollagen, återkalla godkännandet.

Tillsyn innan förskolan får öppna

Om du får ett godkännande att starta en pedagogisk omsorg kommer förskoleförvaltningen att göra en tillsyn innan en verksamhet får starta. I tillsynen tittar man bland annat på att det finns lämpliga lokaler och utrustning. Huvudmannen måste informera förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten startar. Inga barn får skrivas in i verksamheten förrän förskoleförvaltningens tillsyn är genomförd.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv