$left
$middle

Bidrag till fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Malmö stad lämnar bidrag för varje barn i fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Grundbeloppet är den ersättning som bekostar varje barns omsorg. Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som Malmö stad tillämpar vid fördelning av resurser till de kommunala förskolorna. Ersättningen styrs av ett antal lagar, förordningar, kommunala beslut och varierar utifrån barnets ålder och vistelsetid.

Grundbeloppet avser ersättning för:

  • Omsorg och pedagogisk verksamhet
  • Kostnader för personal och kompetensutveckling
  • Pedagogiskt material och utrustning
  • Måltider
  • Administration
  • Mervärdesskatt
  • Lokalkostnader
  • Socioekonomiskt baserad ersättning

Förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för barn som är i behov av mer ledning och stimulans, ingår också i grundbeloppet. I stort sett samtliga barns behov ska kunna tillgodoses genom grundbeloppet. För barn med ett omfattande behov av extraordinära stödåtgärder kan huvudmän ansöka om tilläggsbelopp.

Inrapportering av barnlistor

Fristående förskolor och verksamheter med enskild pedagogisk omsorg (EPO) ska skicka in månadsrapporteringar till förskoleförvaltningen via e-tjänst eller blankett för att få bidrag.

Kontakta oss

sv