$left
$middle

Ändring av ägare och ledning på fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

En huvudman som getts godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg i Malmö och som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste anmäla ändringarna till förskolenämnden.

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.

Ändringar som ska anmälas

Om huvudmannen för den fristående förskolan/den enskilda pedagogiska omsorgen är en juridisk person ska de förändringar anmälas som berör följande personer i ägar- och ledningskretsen:

 • Den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten
 • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
 • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten*

*Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Ägar- och ledningsprövning

I samband med anmälan kan förskolenämnden komma att pröva att den fristående förskolan/enskilda pedagogiska omsorgen fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet. Förskolenämnden kan också komma att pröva om verksamhetens ekonomiska förutsättningar påverkas av förändringen

Personer i ägar- och ledarskapskretsen ska ha kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs.

Det är dock inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Krav på personernas lämplighet

Utöver kompetens ska personer som ingår i ägar- och ledningskretsen även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen beaktas viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som läggs till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Förskolenämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Huvudmannens ansvar att kraven uppfylls

En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.

Kontakta oss

 • Förskoleförvaltningen

  • E-post:  forskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Förskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Lugna gatan 82
  • Besökstider: 
   Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00, fredag klockan 09.00–15.00
sv