$left
$middle

Tillsyn efter inkomna uppgifter

Om du som vårdnadshavare eller medborgare har synpunkter på en fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg är det i första hand huvudmannen för verksamheten du ska vända dig till. Huvudmannen har enligt lag skyldighet att utreda klagomål mot verksamheten.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats kan du vända dig till förskoleförvaltningen.

Inkomna klagomål från vårdnadshavare eller och andra utomstående riktade mot en enskild huvudman kan komma då att utgöra ett ärende hos förskoleförvaltningen.

Om förskoleförvaltningen beslutar att utreda de uppgifter du lämnat kommer huvudmannen att kontaktas. Huvudmannen kan då behöva besvara frågor kopplade till de krav som enligt lag ställs på verksamheten. Ibland kan förvaltningen behöva kontakta dig som lämnat upplysningar för att få mer information. Du har som regel inte rätt att ta del av allt som händer i en sådan utredning, det finns särskilda sekretessbestämmelser som reglerar detta.

Du kan välja att vara anonym när du skickar in ditt ärende men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda. Är du anonym får du inte heller något besked om hur det går i utredningen. Om du lämnar dina kontaktuppgifter till förskoleförvaltningen är du inte anonym även om du skulle begära det senare.

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut. Beslutet kan innehålla krav på att förskolan eller dagbarnvårdaren måste vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna som anmälts.

Förskoleförvaltningen ansvarar för att utreda anmälningar mot fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg i Malmö stad avseende skollag, läroplan och andra bestämmelser. Undantaget är anmälningar som gäller diskriminering och kränkande behandling (Kapitel 6 i skollagen) som Diskrimineringsombudsmannen respektive Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsynsansvar för.

Kontakta oss

sv