$left
$middle

Regler för fristående huvudmän

Regelverket för förskola och pedagogisk omsorg som bedrivs i Malmö, gäller både för kommunal och fristående verksamhet.

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (SKOLFS 1998:16, Lpfö 18, reviderad 2010).

I reglerna används begreppen förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleverksamhet. Begreppet förskoleverksamhet avser både förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Ansökan om plats

Vårdnadshavare ansöker om plats direkt hos dig som är fristående huvudman och inte via förskoleförvaltningens blanketter och e-tjänst.

I 8 kap. 18 § skollagen framgår att varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn. Detta gäller även för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola (dagbarnvårdare).

Uppsägning av plats

Fristående huvudmän ansvarar själva för uppsägning av plats och vårdnadshavarna ska ta kontakt med den fristående förskolan eller dagbarnvårdaren för att säga upp platsen.

Plats i förskola och pedagogisk omsorg ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum då vårdnadshavaren inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten. Detta gäller även om vårdnadshavaren vill

  • byta från fristående till kommunal verksamhet
  • byta till annan fristående verksamhet.

Som uppsägningsdatum gäller den dag den fristående förskolan/den enskilda pedagogiska omsorgen mottagit den skriftliga uppsägningen.

Om ett barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen.

Informationsträffar

Förskoleförvaltningen bjuder någon gång om året in huvudmännen för de fristående verksamheterna till informationsmöten. På mötena diskuteras aktuella frågor.

Dessa möten kan till exempel handla om förskolenämndens regler, ny lagstiftning, arbetet med tillsyn eller ekonomiska frågor.

Som fristående huvudman får du en inbjudan när det är dags för möte.

sv