Arvskifte – om barnet ska ärva

Om ett barn och barnets förälder eller förälderns sambo ska ärva från en och samma person kräver lagen att barnet företräds av en utomstående person, en god man. Den gode mannen ska sedan ansöka hos överförmyndarnämnden om samtycke till fördelning av arvet. Även förmyndare till barn som ska ärva behöver i vissa situationer överförmyndarnämndens samtycke till fördelningen av arvet.

Ansökan om godkännande av arvskifte

Följande handlingar ska skickas till överförmyndaren för att de ska kunna godkänna arvskifte:

 1. Bouppteckning från dödsboet som måste vara registrerad av Skatteverket.
 2. Eventuellt testamente i kopia.
 3. Arvskifte i original och kopia. Arvskiftet ska vara undertecknat och godkänt av samtliga dödsbodelägare. Om barnet företräds av förmyndaren ska förmyndaren underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet företräds av god man ska god man underteckna arvskiftet för barnets räkning. Om barnet har fyllt 16 år ska även barnet godkänna arvskiftet.
 4. Eventuella fullmakter i original.
 5. Redovisningsräkning som visar vilka transaktioner som har skett på dödsboets konton under tiden mellan bouppteckningen och arvskiftet.
 6. Skriftligt yttrande från barnets båda legala ställföreträdare om de samtycker till arvskiftet eller inte (om ansökan ges in av god man).

Ansökan om godkännande av arvskifte för barnet ska skickas in till överförmyndaren av barnets förmyndare eller barnets god man.

Vad du ska göra efter att arvskiftet godkänts

Du ska skicka in ett kontobevis om att barnets arv har satts in på ett bankkonto i barnets namn. Om barnet ärver mer än ett prisbasbelopp ska bankkontot överförmyndarspärras.

När arvskifte inte behövs

Om barnet är ensam arvtagare krävs som regel inget arvskifte. Om den avlidne hade inga eller mycket begränsade tillgångar behöver heller inget arvskifte upprättas.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv