Vad du ska tänka på som särskilt förordnad vårdnadshavare

Barnets ekonomi

Du ska se över barnets ekonomi och försök avgöra vilka tillgångar som finns i barnets namn. Öppna konton i barnets namn om det behövs. Om du är medförmyndare för endast en del av barnets ekonomi eller särskilda tillgångar gäller naturligtvis denna begränsning.

Ungdomskonto ska inte vara överförmyndarspärrat

Ungdomskonto eller annat motsvarande konto som ett äldre barn själv tar hand om ska inte vara överförmyndarspärrat. Om barnet inte har sådant konto men behöver det, ska du öppna ett sådant för barnet (oftast med tillhörande uttagskort).

Ansök om de bidrag som barnet har rätt till

Till exempel

 • barnbidrag
 • studiemedel och tillägg
 • ekonomiskt bistånd
 • barnpension/efterlevandeskydd om förälder avlidit
 • fondmedel i vissa fall, med mera.

Kontrollera särskilt med Pensionsmyndigheten (PPM) och Försäkringskassan till vilket konto utbetalningar sker.

Fickpengar

Kom överens med barnet om hur fickpengar ska ges och gör samtidigt bedömningen av hur mycket pengar barnet kan hantera.

Barnets egen lön

Ett omyndigt barn som fyllt 16 år och som har lön från eget arbete får själv handha dessa pengar. Det finns regler i Arbetsmiljölagen angående minderåriga arbetstagare.

Skuldsättning

Du ska kontrollera att barnet inte är registrerat för skuld hos kronofogdemyndigheten. Du får själv inte skuldsätta barnet.

Försörjning och arv

Du har inte någon försörjningsplikt gentemot barnet som särskilt förordnad vårdnadshavare och barnet ärver inte dig. Du får heller inte sammanblanda barnets medel med dina egna.

Försäkring

Säkerställ att barnet är omfattat av en lämplig försäkring.

Tystnadsplikt och barnets rätt att yttra sig

Som ställföreträdare för barn har du inte tystnadsplikt. Däremot ska du naturligtvis handskas mycket försiktigt med all information om barnet och ta hänsyn till att inte bryta mot barnets förtroende för dig. Misstänker du att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Ett barn som fyllt 16 år ska alltid ges möjlighet att yttra sig i frågor som rör dem själva. Även yngre barn ska ges möjlighet att säga sin sak utefter sin ålder och mognad.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv