$left
$middle

Reklam och föreningsemblem på anläggningar

Bidragsberättigade föreningar och organisationer behöver följa en del regler om vad som gäller för fast reklam eller föreningsemblem på fritidsförvaltningens anläggningar. Det finns flera anläggningar där reklam och emblem inte får sättas upp, men ni kan ansöka om reklamrätt på vissa av Malmö stads anläggningar.

Anläggningar där fast reklam och föreningsemblem inte får sättas upp

I anläggningar och lokaler där grundskolor bedriver stadigvarande skolverksamhet får ingen fast reklam sättas upp. Det gäller även reklam på lös utrustning, inventarier eller maskiner såsom innebandysarg på dessa platser. Gymnastikhallar, sporthallar samt konstgräsplaner (för vilka grundskolan har medfinansierat planen) räknas som platser där grundskolor bedriver stadigvarande skolverksamhet.

Anläggningar där det är möjligt att ansöka om reklamrätt

Ni kan ansöka om reklamrätt på följande anläggningar:

  • ishallar
  • anläggningar på stadionområdet
  • Malmö idrottsplats
  • specialidrottshallar
  • vissa konstgräsplaner
  • gräsplaner
  • bollfält
  • grusplaner.

Dessa anläggningar räknas normalt inte som platser där grundskolor har stadigvarande skolverksamhet.

Anläggningar med elitverksamhet

På de anläggningar där elitverksamhet förekommer kan elitklubben ansöka om att sätta upp stadigvarande reklam. Det gäller även reklam på lös utrustning, inventarier eller maskiner såsom innebandysarg, bordtennishagar, ismaskin och dylikt.

Fritidsförvaltningen avgör vad som är elitverksamhet.

Föreningar eller organisationer som vill sätta upp fasta reklamskyltar (skyltar, banderoller, affischer eller liknande) eller föreningsemblem behöver skicka in en ansökan om reklamrätt för en viss tidsperiod .

Ni kan inte ansöka om reklamrätt på anläggningar där grundskolor bedriver stadigvarande skolverksamhet.

Bygglov och tillstånd för skyltar

Ansökan om bygglov, tillstånd eller motsvarande samt eventuella kostnader som tillkommer på grund av detta ansvarar föreningen för.

Efter att ni skickat in ansökan och fått godkännande

Föreningar kan efter ansökan och godkännande av fritidsförvaltningen sätta upp klubbemblem, föreningsnamn och föreningsloggor i den anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet (hemmaplan). Materialval och placering av reklam hanteras i varje enskilt fall, i samråd med och efter beslut av fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen fråntar sig allt ansvar om reklamen skulle skadas eller orsaka skada, såvida skadan inte beror på fritidsförvaltningens fel eller försummelse.

Avgift

Fritidsförvaltningen tar inte ut någon avgift och reklamintäkterna tillfaller i sin helhet föreningen eller organisationen. Observera att vid stora evenemang och elitavtal skrivs separata avtal där reklamrätten kan ha ett värde och eventuellt förses med en avgift.

Borttagande av reklam

Fast reklam ska tas bort av föreningen eller organisationen då reklamrätten upphör. I det reklamrättsavtal som upprättas kan fritidsförvaltningen också besluta att reklam tas bort för eventuell annan verksamhet, till exempel vid speciella arrangemang. Föreningen eller organisationen som har satt upp reklam ansvarar för täckning eller nedtagning av reklam vid dessa arrangemang, samt återställning efter arrangemangets slut.

Tillfällig reklam – kontakta anläggningens sektionschef

Ni behöver inte ansöka eller underteckna någon skriftlig överenskommelse för tillfällig reklam och reklam på digitala skärmar eller projektioner som ställs fram eller sätts upp under bokade tider.

Dock ska sektionschefen för anläggningen kontaktas gällande lämplig uppsättning av den tillfälliga reklamen på väggar, staket och liknande. Tänk på att tillfällig reklam ska plockas bort när den bokade tiden är slut och att reklamen ska följa fritidsförvaltningens riktlinjer gällande reklamens innehåll och budskap.

Regler och riktlinjer för reklam på anläggningarna

Kontakta oss

sv