$left
$middle

Validering av kunskaper – för anordnare av vuxenutbildning

Det finns en valideringsmodell för all yrkesutbildning som startas inom Malmö stads kommunala vuxenutbildning. Syftet med modellen är att skapa en gemensam, tydlig och enhetlig validering inom vuxenutbildningen – både för utbildningar i egenregi och upphandlad verksamhet.

Studerande inom Malmö stads vuxenutbildning kan få sina kunskaper och kompetenser validerade oavsett när, var och hur kunskaperna har införskaffats. Rektorn ska se till att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar.

En studerande som genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen som rör den delen av kursen. En godkänd validering leder alltid till att utbildningens slutdatum tidigareläggs. Den eventuella kompletterande utbildningen startar alltid i direkt anslutning till valideringen.

Betyg efter validering

Studerande som genomgått en validering ska kunna få ett intyg. Om den studerande vill ha betyg efter en validering sker det inom kommunal vuxenutbildning genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kurs- eller ämnesplaner. Bedömningen och betygssättningen integreras i valideringsprocessen.

Gemensam valideringstext för Malmö stads vuxenutbildning

En gemensam text om validering ska användas för alla kurspaket inom Malmö Komvux. Texten ska vara gemensam för att på ett begripligt och enhetligt sätt förklara och synliggöra validering inom Malmö stads vuxenutbildning för Malmöbon.

Stöd för validering

Kartläggning och bedömning av kompetenser

Valideringsprocessen består av olika insatser som kan sammanfattas med begreppen kompetenskartläggning och kompetensbedömning.

Kompetenskartläggningen kan göras på orienteringskurs för validering. Kartläggningen ligger till grund för om eleven skall studera eller kompetensbedömas i de olika kurserna inom yrkesutbildningen.

Valideringsrutiner

Validering ska ingå i alla verksamheters systematiska kvalitetsarbete.

Samtliga utbildningsanordnare ska skicka en skriftlig beskrivning av sina interna valideringsrutiner till valideringssamordnaren vid varje ny upphandling, vanligtvis med 2–4 års mellanrum, eller vid eventuell uppdatering. Det gäller både utbildningar i Malmö stads regi och upphandlad utbildning. Valideringssamordnaren återkopplar kring inskickade rutiner och har återkommande avstämningsträffar.

Statistik

Statistik över omfattning och utfall behövs för att kunna visa på nyttan av validering samt för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla valideringsverksamheten. Det finns inte någon nationell statistikinsamling för validering i nuläget. Malmö stad använder sig därför av en statistikmall, framtagen för Skåne via ESF-projektet VALLE 2.0, för att synliggöra valideringsarbetet.

Anordnaren mejlar in ifylld mall till valideringssamordnaren i juni för vårens starter och i december för höstens starter.

Har du som anordnare frågor eller vill ha mer information? Kontakta valideringssamordnare för Malmö stads vuxenutbildning.

Annika Skörvald
annika.skorvald@malmo.se

sv