$left
$middle

Tillståndspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. A-verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. B-verksamheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av de flesta tillståndspliktiga verksamheter.

Länsstyrelsen prövar tillstånd för så kallade B-anläggningar. Det är till exempel avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar.

Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för så kallade A-anläggningar. Det är verksamheter som oftast har omfattande miljöpåverkan, till exempel pappersindustrier, stora energianläggningar och oljeraffinaderier.

Till miljöförvaltningen anmäler företag och verksamheter som är så kallade C-anläggningar, verksamheter som oftast har relativt liten miljöpåverkan. Det kan vara till exempel lantbruk utan djur, bensinstationer och sjukhus.

Miljöförvaltningen gör tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter i Malmö

När företaget och verksamheten får ett tillstånd betyder det att verksamheten får bedrivas i enlighet med villkoren. Villkoren begränsar verksamheten samtidigt som den skyddar från nya eller strängare krav.

Företaget får också försiktighetsmått som verksamheten ska hålla. Försiktighetsmåtten gäller för det som prövats när tillståndet beslutades.

Det är miljöförvaltningen som gör tillsyn för A- och B-verksamheter i Malmö.

Årlig miljörapport

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska årligen skicka in miljörapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser. Miljöförvaltningen får sedan som tillsynsmyndighet ta del av rapporterna från Naturvårdsverket.

Miljörapporterna ska lämnas elektroniskt på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens databas Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter

Miljöförvaltningen har tillsyn på de flesta tillståndspliktiga verksamheter i Malmö. Detta innebär bland annat att vi kontrollerar de rutiner och den övervakning verksamheten har för att garantera att verksamheterna uppfyller sitt tillstånd och sina villkor.

Miljöförvaltningen har en skyldighet att bedöma om gällande tillstånd behöver omprövas och i så fall meddela det till tillståndsmyndigheten – det vill säga länsstyrelsen och miljödomstolen.

Kontakta miljöförvaltningen

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv