$left
$middle

Tillståndspliktiga verksamheter

Tillståndspliktiga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. A-verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. B-verksamheter ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av de flesta tillståndspliktiga verksamheter.

Länsstyrelsen – miljöfarlig verksamhet

När verksamheten får ett tillstånd betyder det att företaget får bedriva sin verksamhet i enlighet med villkoren. Villkoren begränsar verksamheten samtidigt som den skyddar från nya eller strängare krav.

Versamhetsutövaren får också försiktighetsmått som verksamheten ska hålla. Försiktighetsmåtten gäller för det som prövats när tillståndet beslutades.

Årlig miljörapport

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska årligen skicka in miljörapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars året efter det år som uppgifterna avser. Miljöförvaltningen får sedan som tillsynsmyndighet ta del av rapporterna från Naturvårdsverket.

Miljörapporterna ska lämnas elektroniskt på Naturvårdsverkets databas Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Naturvårdsverkets vägledning om miljörapportering

Tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter

Miljöförvaltningen har tillsyn på de flesta tillståndspliktiga verksamheter i Malmö. Detta innebär bland annat att vi kontrollerar de rutiner och den övervakning verksamheten har för att garantera att verksamheterna uppfyller sitt tillstånd och sina villkor.

Miljöförvaltningen har en skyldighet att bedöma om gällande tillstånd behöver omprövas och i så fall meddela det till tillståndsmyndigheten – det vill säga länsstyrelsen och miljödomstolen.

Mer om miljö- och hälsoskyddstillsyn

sv