$left
$middle

Så behandlar funktionsstödsnämnden personuppgifter

På denna sida hittar du information om hur funktionsstödsnämnden behandlar personuppgifter. Du hittar också länkar till hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Vill du ha lättläst information om hur vi hanterar dina personuppgifter?

Skicka e-post till fsf@malmo.se

Information om hur funktionsstödsnämnden behandlar dina personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som finns i eller har varit i kontakt med funktionsstödsnämndens verksamheter. Denna information beskriver hur dina personuppgifter behandlas på funktionsstödsförvaltningen. 
 
Funktionsstödsnämndens verksamheter riktar sig till fyra målgrupper:

  1. Människor med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  2. Barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom.
  3. Vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.
  4. Vuxna med psykiska sjukdomar.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Om du ansöker om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL) samlar vi in uppgifter om dig om dina personliga förhållanden och ditt hälsotillstånd. Om du sedan beviljas insats kommer vi fortlöpande att dokumentera planerade och genomförda insatser som rör dig. 
 
Om du är brukare eller patient hos våra verksamheter för hemsjukvård eller rehabilitering kommer vi att dokumentera uppgifter om ditt hälsotillstånd och genomförda eller planerade vårdåtgärder i din patientjournal. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att administrera avgifter och för att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna fullgöra våra uppdrag som socialnämnd, ansvariga för kommunens LSS-verksamhet och som kommunal vårdgivare måste vi dokumentera uppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) och patientdatalagen (2008:355).

Var sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas digitalt i verksamhetssystem och på papper i en personlig akt eller i en patientjournal.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personuppgifter inom verksamheter för socialtjänst (inklusive LSS) och hälso- och sjukvård omfattas ofta av sekretess och bara behörig personal i funktionsstödsförvaltningen har tillgång till dina personuppgifter, till exempel biståndshandläggare, omsorgspedagoger eller sjuksköterskor. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter om det stöds av lag eller förordning, till exempel Inspektionen för vård och omsorg.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Social dokumentation, till exempel biståndsbedömningen, beslut och genomförandeplanen, raderas fem år efter att ditt ärende hos funktionsstödsförvaltningen har avslutats. Ett undantag finns om du är född den femte, femtonde eller tjugofemte dagen i månaden, i dessa fall kommer dina uppgifter att sparas och arkiveras med hänsyn till forskningens behov. Uppgifter om dig som dokumenteras i en patientjournal inom våra verksamheter för hemsjukvård eller rehabilitering kommer att sparas och arkiveras.  

Vid frågor och klagomål

Om du har fler frågor kan du vända dig direkt till förvaltningen eller till Malmö stads dataskyddsombud.

Funktionsstödsförvaltningen 

E-post: registrera.fsf@malmo.se
Adress: Fänriksgatan 1, 205 80 Malmö stad
Telefonnummer: 040 – 34 93 00 

Malmö stads dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Adress: August Palms plats 1, 205 80 Malmö stad
Telefonnummer: 040 – 34 10 57

Klagomål kring personuppgiftshantering

Om du har klagomål på hur funktionsstödsnämnden behandlar dina personuppgifter ska du vända dig till

Integritetsskyddsmyndigheten
E-post: imy@imy.se
Telefonnummer: 08-657 61 00

Personuppgiftshantering i Malmö stad 

Här får du veta hur Malmö stad handskas med personuppgifter:

Kontakta oss

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
Besöksadress:
Fänriksgatan 1
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv