$left
$middle

Kulturnämnden

Kulturnämndens mål och budget, lista på förtroendevalda ledamöter och ersättare i kulturnämnden, aktuella sammanträdesdatum och protokoll.

Kulturnämndens mål

Kulturnämndens budget innehåller sex nämndsmål för kulturförvaltningen. Målen speglar nämndens huvudsakliga utmaningar och prioriteringar för de kommande åren och anger inriktning för verksamheten.

Nämndsbudgeten är kulturförvaltningens viktigaste styrdokument och sätter riktningen för verksamheterna. Målen är:

Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga

Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Kulturens plats i det offentliga rummet

Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska kulturnämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av sammanhang och trygghet för Mal-mös invånare.

Likvärdiga möjligheter till kultur

Alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

En kreativ och attraktiv kulturstad

Kulturnämnden ska genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet bidra till Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

En god infrastruktur för Malmös kulturutövare

Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas.

Kulturarven i det moderna Malmö

Kulturnämnden ska främja ett för Malmö levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas.

Information från verksamheterna

Inför varje sammanträde i kulturnämnden sammanställer kulturförvaltningen ett kort informationsblad med nyheter från förvaltningens verksamheter.

Kontakta oss

  • Kulturförvaltningen

sv