$left
$middle

Kulturnämnden

Kulturnämndens mål och budget, lista på förtroendevalda ledamöter och ersättare i kulturnämnden, aktuella sammanträdesdatum och protokoll.

Kulturnämndens mål

Kulturnämndens budget innehåller sex nämndsmål för kulturförvaltningen. Målen speglar nämndens huvudsakliga utmaningar och prioriteringar för de kommande åren och anger inriktning för verksamheten.

Nämndsbudgeten är kulturförvaltningens viktigaste dokument och sätter riktningen för 2020. Ett kulturliv som skapar en öppen, inkluderande och trygg stad. Dit vi når genom att fokusera extra på kulturdriven utveckling för unga vuxna, kulturell allemansrätt för barn och unga samt trygg och säker arbetsmiljö.

Ladda ner kulturnämndens budget för 2020 Pdf, 456.4 kB. (Pdf, 456.4 kB)

Nämndsmål 2020

Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga

Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Kulturens plats i det offentliga rummet

Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska kulturnämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av sammanhang och trygghet för Mal-mös invånare.

Likvärdiga möjligheter till kultur

Alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

En kreativ och attraktiv kulturstad

Kulturnämnden ska genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet bidra till Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

En god infrastruktur för Malmös kulturutövare

Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas.

Kulturarven i det moderna Malmö

Kulturnämnden ska främja ett för Malmö levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas.

Fokusområden

Under 2020 lägger kulturnämnden ett extra fokus på att genomföra och stärka följande områden:

Kulturdriven utveckling för Malmös unga vuxna

För att Malmö ska utvecklas som stad för de unga, för att vi ska kunna bidra till deras framtidstro och livsglädje behöver vi kultur på de ungas villkor. Genom kulturdriven utveckling ska kulturnämndens verksamheter 2020 arbeta fram nya spännande former för delaktighet och inkludering med Malmös unga vuxna i fokus. Film och dans är de konstformer som hamnar i topp när de unga själva får välja. Därför kommer film och dans ges extra stort utrymme i den här satsningen.

Barnkonventionen – kulturell allemansrätt till alla barn och unga i Malmö

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Malmö stad har som mål att bli bäst i Sverige på att tillgodose barnens rättigheter när det gäller konst och kultur. Kulturnämnden har redan påbörjat arbetet med att skapa en kulturell allemansrätt för alla Malmös barn. Vi kommer också att göra en analys av förvaltningens resursfördelning utifrån ett barnrättsperspektiv och vi kommer arbeta för att alltid beakta barnens rätt till inflytande genom att göra de delaktiga i beslutsfattandet.

En trygg och säker arbetsmiljö

Medarbetarna i kulturförvaltningen är vår viktigaste resurs. Det är de som levererar och erbjuder kultur av god kvalitet till Malmöborna. För att stärka arbetet med en ökad trygghet och säkerhet för alla medarbetare kommer vi under 2020 lägga extra stort fokus på trygg- och säkerhetsfrågor. Detta kommer bland annat att ske genom att låta dessa frågor bli en del i den ordinarie uppföljningen av personalens arbetsmiljö.

Information från verksamheterna

Inför varje sammanträde i kulturnämnden sammanställer kulturförvaltningen ett kort informationsblad med nyheter från förvaltningens verksamheter.

sv