$left
$middle

Romer

Romer är en av de största minoriteterna i Europa och har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. De erkändes år 2000 som en av Sveriges fem nationella minoriteter och språket romani chib med samtliga varieteter erkändes som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller från år 2012 till och med år 2032.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) är en enhet inom Stadsarkivet, kulturförvaltningen och arbetar för att implementera nationell minoritetslagstiftning för den nationella minoriteten romer på kommunal nivå i Malmö. RIKC har ett kommunövergripande och förvaltningsöverskridande uppdrag. Syftet med RIKC:s arbete är att, i enlighet med nationell minoritetslagstiftning, motverka diskriminering och utsatthet, skydda och främja språk och kultur samt ge möjlighet till inflytande och delaktighet.

RIKC ansvarar för samordningen av:

  • Frågor gällande den nationella minoriteten romer i Malmö stad.
  • Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020 – 2022 är ett verktyg för att på kommunal nivå implementera nationell minoritetslagstiftning. Den omfattar samtliga 14 förvaltningar i Malmö stad. Handlingsplanen finns att ta del av här.
  • Malmö stads romska råd är ett verktyg för att ge den romska minoriteten inflytande och delaktighet. I rådet förs dialog mellan politiker och romska ledamöter kring övergripande frågor som berör den romska befolkningen i Malmö. Här kan du läsa mer om rådet.

På RIKC finns också ett medborgarkontor dit romska Malmöbor kommer för att få råd, stöd och vägledning på olika varieteter av romani chib. Medarbetare på RIKC finns även tillgängliga som resurspersoner för att trygga möten mellan minoritet och majoritet i exempelvis kontakt med skola, socialtjänst och myndigheter.

Här kan du läsa mer om RIKC:s arbete.
Här kan du ta del av RIKC:s Facebooksida.
Här finns information om Malmö stads arbete mot antiziganism.

Är du rom och önskar veta mer om dina rättigheter kontakta:
Mujo Halilovic, enhetschef RIKC, kulturförvaltningen, Malmö stad
E-post: mujo.halilovic@malmo.se Telefon: 040-346012

Kontakta oss

sv