Publicerad 28 november 2019

28 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tomträtt

Har du tomträtt innebär det att du får nyttja en tomt på i princip samma sätt som om du var fastighetsägare, men mot en årlig avgift. Som tomträttshavare kan du fritt överlåta tomträtten till någon annan, belåna och hyra ut den.

Tomträtter som är upplåtna från och med den 1 januari 1954 har ingen bestämd avtalstid utan löper tillsvidare. Tomträttshavare kan inte säga upp avtalet, men kan sälja tomträtten.

Årlig avgift

Den årliga avgiften regleras regelbundet och fastställs med utgångspunkt från tomtens markvärde och en ränta. I samband med reglering av avgiften för kommersiella tomträtter och tomträtter upplåtna för flerfamiljshus gör kommunen en särskild värdering av marken i varje enskilt fall. För småhustomträtter regleras avgiften schablonmässigt. För närvarande används marktaxeringsvärdet.

Inskrivning och avtal

Du betalar en avgift när tomträtten upplåts och skrivs in hos Lantmäterimyndigheten första gången. Ändring och förnyelse av avtal är avgiftsfritt. Kommunen sköter sedan inskrivningen när avtalet förnyas.

Deklaration av småhustomträtt

Avgiften för en tomträtt, som är upplåten för småhusändamål, är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Du som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift på avgiften som du betalade in föregående år.

Friköp av tomträtt

Som tomträttshavare har du oftast möjlighet att friköpa tomträttsfastigheten.

När det gäller tomträtt för småhusändamål är friköpspriset för närvarande 65 procent av gällande marktaxeringsvärde eller av avgiftsunderlaget (den årliga avgiften dividerad med 0,06), om detta belopp är högre. Friköpspriset får dock aldrig bli lägre än 2008 års marktaxeringsvärde.

När det gäller tomträtt för ändamålen kontor/industri (kommersiella tomträtter) och flerbostadshus, tas friköpspris fram genom individuella interna värderingar.

Mer om småtomter

Äldre tomträtter

För äldre tomträtter upplåtna mellan åren 1907 och 1953 gäller andra regler, bland annat är avtalstiden bestämd och avgälden vanligtvis oförändrad under hela avtalstiden. När avtalstiden går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till nyare lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt.