Validering av kunskaper – för anordnare av vuxenutbildning

Det finns en valideringsmodell som gäller all yrkesutbildning som startas inom Malmö stads kommunala vuxenutbildning. Syftet med valideringsmodellen är att skapa en gemensam, tydlig och enhetlig validering inom vuxenutbildningen – både för utbildningar i egenregi såväl som upphandlad verksamhet.

En elev i vuxenutbildningen kan få sina kunskaper och kompetenser validerade. Rektorn ska verka för att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar.

Betyg efter validering

Eleven som genomgått valideringen ska sedan kunna få ett intyg. Om eleven sedan vill ha betyg efter en validering sker det inom kommunal vuxenutbildning genom prövning. 

Skolverket – mer om validering

Hur du validerar elevens kunskaper

Orienteringskurs kan användas för validering av en elevs kunskaper. En elev som genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.

Krav och stöd från Skolverket

Skolverket erbjuder stöd för valideringsarbetet. Stödmaterialet som finns är bland annat följande dokument:

Gemensam valideringstext för Malmö stads vuxenutbildning

Den gemensamma texten om validering nedan ska användas för varje kurspaket på Malmö Komvux. Anledningen till att texten ska vara gemensam är för att på ett begripligt och enhetligt sätt förklara och synliggöra validering inom Malmö stads vuxenutbildning för Malmöbon.

Malmö Komvux

Kompetenskartläggning

Valideringsprocessen inbegriper olika insatser som övergripande kan sammanfattas med begreppen kompetenskartläggning och kompetensbedömning.

Valideringsrutiner

En nerskriven beskrivning av anordnarens interna mer detaljerade valideringsrutiner skickas till valideringssamordnaren vid tiden runt varje ny upphandling, det vill säga vanligtvis med 2–4 års mellanrum. Detta gäller både egenregi och upphandlad utbildning.

Malmö använder sig av en statistikmall, framtagen för Skåne via ESF-projektet VALLE 2.0, för att synliggöra valideringsarbetet. Detta då det ännu inte finns någon nationell statistikinsamling vad gäller validering. Statistik över omfattning och utfall behövs för att kunna visa på nyttan av validering samt för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla valideringsverksamheten.

Föreläsningar och goda exempel från ESF-projektet VALLE 2.0

Statistikmall (excel, 136.2 kB)

Anordnaren mejlar in ifylld mall senast 14 dagar efter varje avslutad utbildningsstart (enligt det ursprungligen sista slutdatumet för utbildningen) till valideringssamordnaren.

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta valideringssamordnare för Malmö stads vuxenutbildning.

 

Annika Skörvald

annika.skorvald@malmo.se

Tel: 0709-90 64 04

Senast ändrad: 2020-01-27 09:27