$left
$middle

Markmiljön i området

Många av de utbyggnader som sker i Malmö idag görs på gammal industrimark. Sorgenfri är ett sådant område, Västra Hamnen ett annat. I dessa områden är det extra viktigt att marken undersöks och eventuella föroreningar åtgärdas.

År 2007 gjordes en stor historisk genomgång av marken i utbyggnadsområdet Sorgenfri. En konsultfirma studerade vilka företag och vilka verksamheter som funnits på platsen och vilka markundersökningar som gjorts tidigare. Genom att skaffa bättre kunskap om vilka utsläpp som kan ha skett i området, kan mer riktade undersökningar göras.

Det har genom historien funnits bland annat skinngarveri, läkemedelsindustri, kemtvätt och färgfabrik i området, som i vissa fall gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. Med hjälp av den historiska inventeringen har fastighetsägarna kunnat beställa översiktliga markundersökningar. Idag har dessa gjorts för många av fastigheterna. Där det finns behov görs sedan vissa kompletterande markundersökningar. På många platser i Sorgenfri har, som förväntat, föroreningar påträffats, så som till exempel oljerester och det cancerogena PAH som kan komma från stenkol och olja.

Efter att miljöförvaltningen granskat markundersökningarna är det dags för fastighetsägaren att besluta vad som ska göras med marken. Om föroreningar påträffas kan de eventuellt behandlas på plats eller så fraktas de bort vid allvarligare fall.

Kvarteret Spårvägen

I kvarteret Spårvägen, som är första etappen i utbyggnaden av Sorgenfri, har hela kvarteret både undersökts och åtgärdats innan byggnationerna fått klartecken att starta. I Spårvägen provades sanering med en maskin, som skulle sanera jorden på plats, men tyvärr var marken ej lämpad för det och försöket fick läggas ner. Istället gjordes en så kallad schaktsanering, det vill säga att man grävde bort all förorenad jord.

Dessförinnan hade området delats in i ett rutnät, som angav hur kraftigt förorenat respektive område var så att åtgärderna kunde anpassas därefter. Åtgärderna utfördes så noga att ingen människa bedöms kunna bli utsatt för markföroreningarna i framtiden. Det har även gjorts undersökningar av grundvattnet. Efter att schaktningen var gjord fylldes kvarteret på med frisk jord innan byggena kunde starta.

De byggnader som har eller ska bevarats, som till exempel Båghallarna, har också undersökts. I Båghallarna, som tidigare var ett garage för Malmös bussar, fanns föroreningar i såväl byggnaden som marken. Dessa som åtgärdades innan byggnaden renoverades och började användas. Idag huserar konsthögskolan här.

sv