$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Ärtholmens sommarstad

  • Ärtholmsvägen
  • 1940
  • Koloniområde

1940 etablerades koloniområdet för att motverka fattigdom och undernäring och för att möta behovet av rekreation hos de mindre bemedlade.

Koloniområdena hade från början en tydlig inriktning mot odling av frukt, bär och grönsaker. Syftet med koloniområdena handlade till en betydande del om att motverka fattigdom och undernäring.

Med tiden kom dock röster inom arbetarrörelsen att lyfta fram också mindre bemedlades behov av rekreation, och områden kom från 1920-talet att kallas sommarstäder.

Det första koloniområdet

Allra först var Södra Sommarstaden, beläget vid Pildammsvägen och vid sin tid Malmös största koloniområde med mer än 400 lotter. I och med detta blev också både lotter och stugor allt större, Södra Sommarstadens lotter uppgick till inte mindre än 375 kvadratmeter per styck.

Ökat behov av mark

Under Malmös expansionsfas under 1930-talet blev behovet av mark allt större. En del av områdena i utkanten av staden utnyttjades till koloniområden, och det sågs som ganska naturligt att de fick stryka på foten.

Ofta anlades koloniområden på så kallad "onyttig mark", mark som av olika skäl var svår att exploatera med något större ekonomiskt utbyte.

Vid stadsfullmäktiges möte i januari 1935 beslutades att koloniområdena vid Nobelvägen nu skulle användas till annat, "då stadens tomtförsäljning under senaste året tagit stor omfattning".

Kolonier utanför centrum

Behovet av ytterligare mark för bostäder och annan verksamhet minskade inte behovet av koloniområden. Det blev dock viktigt att finna möjliga områden på lite längre avstånd från centrum, områden som inte låg i vägen för stadens växande.

Ärtholmen var en äldre jordbruksegendom som låg en bit från staden, "en half timmes väg söder om Malmö, mellan Kulladal och Limhamn". I huvudbyggnaden, som idag kallas Ärtholmsgården, fanns "Hemmet för nödställda, ogifta mödrar", vilket startats av prästen Hagbard Isberg 1908. Verksamheten bedrevs i lokalerna på Ärtholmen in på 1930-talet.

Ärtholmens Sommarstad etableras

Etablerandet av Ärtholmens Sommarstad påbörjades 1940, men området växte och utvecklades över tid. Under hela tiden har verksamheten varit organiserad som en ideell förening, vilken har haft arrendeavtal av varierande längd med staden.

Från början utgjordes inte området av fler än 105 lotter, och hade begränsad popularitet. Till en del var det stugor från koloniområden som avvecklats, exempelvis Pildammskolonierna, som flyttades till Ärtholmen. Inte sällan satte man hela stugan på hjul och flyttade den i sin helhet.

Fortfarande finns det ett antal av dessa stugor kvar, vilka alltså har en betydligt äldre historia än själva Ärtholmens Sommarstad.

Fler kolonilotter byggs

Området kom dock att utökas ganska omgående under 1940-talets första hälft. Gångar anlades och vatten drogs fram till varje lott. Redan 1944 hade Ärtholmens  Sommarstad inte mindre än 343 kolonilotter, varav dock endast 119 lotter var inhägnade och 113 bebyggda.

Några år senare, 1948, hade området växt till 453 kolonier. Från början hade byggnadsytan begränsats till 5 gånger 3 meter , men snart kom detta att ökas till 6 gånger 3,5 meter, idag tillåts upp till 40 kvadratmeter.

Populariteten ökar

I takt med att staden växte i riktning mot Ärtholmen ökade områdets popularitet, inte minst då bostadsområdet Lorensborg byggdes under andra hälften av 1950-talet och Malmö Stadion färdigställdes till VM i fotboll 1958.

Från 1950-talets början blev också i stort sett alla lotter bebyggda. 1971 infördes elektricitet och 2010 kommunalt avlopp (på kolonisternas egen bekostnad) vilket ersatte stenkistor och olika toalettlösningar.

Ärtholmens sommarstad idag

Med tiden har Ärtholmens Sommarstad kommit att ses som en del av ett större sammanhängande "grönt" område från Malmö IP via Pildammsparken, Stadionområdet och Kroksbäcksparken ända fram Hyllie. Risken att koloniområdet skall tas i anspråk för annan verksamhet är liten då området ingår i stadsplanen.

Idag finns sammanlagt 495 lotter och Ärtholmen är ett av Malmös mera centrala koloniområden. På varje lott finns en stuga på max 40 kvm exklusive biutrymmen.

sv