Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Ärtholmens sommarstad

Stuga på Ärtholmen 2012. Foto Fredrik Björk

Stuga på Ärtholmen 2012. Foto Fredrik Björk

  • Ärtholmsvägen
  • 1940
  • Koloniområde

1940 etablerades koloniområdet för att motverka fattigdom och undernäring och för att möta behovet av rekreation hos de mindre bemedlade.

Koloniområdena hade från början en tydlig inriktning mot odling av frukt, bär och grönsaker. Syftet med koloniområdena handlade till en betydande del om att motverka fattigdom och undernäring. Med tiden kom dock röster inom arbetarrörelsen att lyfta fram också mindre bemedlades behov av rekreation, och områden kom från 1920-talet att kallas sommarstäder.

Allra först var Södra Sommarstaden, beläget vid Pildammsvägen och vid sin tid Malmös största koloniområde med mer än 400 lotter. I och med detta blev också både lotter och stugor allt större, Södra Sommarstadens lotter uppgick till inte mindre än 375 kvadratmeter per styck.

Under Malmös expansionsfas under 1930-talet blev behovet av mark allt större. En del av områdena i utkanten av staden utnyttjades till koloniområden, och det sågs som ganska naturligt att de fick stryka på foten. Ofta anlades koloniområden på så kallad "onyttig mark", mark som av olika skäl var svår att exploatera med något större ekonomiskt utbyte. Vid stadsfullmäktiges möte i januari 1935 beslutades att koloniområdena vid Nobelvägen nu skulle användas till annat, "då stadens tomtförsäljning under senaste året tagit stor omfattning".

Ärtholmens sommarstad idag

Med tiden har Ärtholmens Sommarstad kommit att ses som en del av ett större sammanhängande "grönt" område från Malmö IP via Pildammsparken, Stadionområdet och Kroksbäcksparken ända fram Hyllie. Risken att koloniområdet skall tas i anspråk för annan verksamhet är liten då området ingår i stadsplanen. Idag finns sammanlagt 495 lotter och Ärtholmen är ett av Malmös mera centrala koloniområden. På varje lott finns en stuga på max 40 kvm exklusive biutrymmen.