$left
$middle

Vad är kulturarv och kulturmiljö?

Kulturarv består av det som äldre generationer skapat och hur detta uppfattas, tolkas och förs vidare idag. Det hjälper oss att förstå dåtiden, nutiden och framtiden. Kulturarvet är inte statiskt.

Definitionen av kulturarv

Kulturarv avser både materiellt och immateriellt som historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar, arkitektur, byggnader, livsmiljöer, samhällsstrukturer, kunskap, språk, hemslöjd, konst, berättelser, traditioner, matkultur, dans och musik.

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Vem har ansvar för kulturarvet?

Museer, arkiv, bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner har ett ett stort ansvar i förmedlingen av vår historia och fungerar som samhällets kollektiva minne.

Sverige fick sin första gemensamma kulturarvspolitik under 2017 och en ny museilag med ett tydligt fokus på kunskap och kulturupplevelser och för ett Sverige som håller ihop.

Kulturmiljö?

Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap.

Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Skillnad mellan kulturarv och kulturmiljö

Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter, traditioner och berättelser som vi övertar från tidigare generationer. Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön och kan omfatta en enskild anläggning, en bygd eller region.

Kontakta oss

sv