CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad inför nu ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), med start i fem lokala områden.

Föreläsningar om CTC

CTC är ett vetenskapligt grundat system som går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad. Arbetet går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga.

Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer och är en samverkansprocess där aktörer i närområdet medverkar, bland annat kommunala tjänstepersoner inom skola och socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.

Först fem områden, sedan hela staden

Malmö stads mål är att CTC ska användas som arbetssätt i hela staden inom fem år. I första skedet införs metoden i fem utvalda lokala områden under hösten 2018, dessa områden är:

  • Bellevuegården, Lorensborg
  • Bunkeflostrand, Vintrie
  • Hermodsdal, Nydala, Gullviksborg
  • Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla
  • Möllevången, Rådmansvången, Södervärn

Läs mer om hur urvalsarbetet har gått till

Fem områdesteam startas upp 2018

I varje område pågår arbetet med att etablera områdesteam, ett i varje CTC-område. Områdesteamet är den arbetsgrupp som utför det operativa CTC-arbetet i lokalområdet. Det utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor. Alla deltagare i ett områdesteam utför inte alla arbetsmoment. Inför de olika arbetsmomenten utses mindre arbetsgrupper. Arbetsgrupperna återför till hela områdesteamet inför beslut.

Utvecklingsledare och teammedlemmar

Ett områdesteam samordnas och leds av en utvecklingsledare.

För mer information om det lokala CTC-arbetet, kontakta respektive utvecklingsledare.

För övriga frågor rörande CTC-arbetet skriv till prevention@malmo.se.

Områdesteamens uppdrag 2018

Under hösten görs ett omfattande analysarbete som ska resultera i att prioriterade risk- och skyddsfaktorer för respektive område. Nästa steg i arbetet att inventera vilka befintliga insatser som finns i området och om det saknas insatser.

Hela analysarbetet beräknas vara avslutat vid årsskiftet 2018/2019. Därefter tas en handlingsplan fram för respektive område.

Mer om CTC

Beslut om att arbeta med CTC fattades på kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2017. Införandet av CTC kommer att involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar i bred samverkan med boende och verksamma i respektive lokalområde. Arbetet sätter igång under hösten 2018 med start i fem utvalda lokalområden.

Senast ändrad: 2018-10-29 15:37