$left
$middle

Effekt 4-6 föräldraprogram i skolan

EFFEKT 4–6 är en vidareutveckling av det tidigare väletablerade EFFEKT 7–9. En skillnad är att EFFEKT 4–6 fokuserar på att förebygga tobaksanvändandet bland barn och unga.

Färdiga lektioner och övningar

En annan skillnad är att EFFEKT 4–6 även har sex stycken färdiga lektioner som
riktar sig till eleverna. Dessa lektioner består av PowerPoints, samtalsövningar,
värderingsövningar och mycket annat. Lektionerna har som mål att stärka elev ernas förmåga att stå emot grupptryck och att tacka nej. Utöver det så fungerar lektionerna även som ögonöppnare för eleverna gällande normativt beteende för jämnåriga i allmänhet.

Gränssättning och gemensamma överenskommelser

Det andra delmomentet inom EFFEKT 4–6 bygger på att via skolans ordinarie för äldramöten ge föräldrarna generell infor mation om gränssättning samtidigt som de gemensamt utarbetar gemensamma överenskommelser. Utöver detta så hand lar det även om vad de som föräldrar specifikt kan göra för att hålla sina barn borta från tobak.

Förebyggande mot missbruk av alkohol och cannabis

Målsättningen är att förebygga tobaksanvändandet bland barn och unga genom
att ge föräldrarna redskap att föra fram en tydlig förväntan och attityd mot barn
och ungas användande av tobak. Genom att göra detta så förväntas även barn och ungas framtida bruk av alkohol och narko tika, främst cannabis, att reduceras.

Föräldrapresentationernas syften

  • Att göra föräldrarna medvetna om att barn och ungas förhållande till
    tobak är en prioriterad fråga.
  • Att få föräldrarna att känna att de som föräldrar fortfarande utövar ett
    stort inflytande vad gäller sina barns attityder och beteenden.
  • Att ge föräldrarna konkreta råd om hur de kan göra för att påverka sina
    barn. Hur de kan initiera konstruktiva dialoger om tobaksanvändning.

Kontaktinformation

Preventionsgruppen

sv