$left
$middle

Dagsljusredovisning

God tillgång till dagsljus är ett tekniskt egenskapskrav som prövas inför startbesked. Flera av förutsättningarna för att kunna uppfylla dagsljuskraven, till exempel planlösningar,
fönsters och balkongers placering och storlek, läggs dock fast redan i bygglovsskedet.

I de fall Malmö stad bedömer att en dagsljusredovisning är nödvändig, vill vi att du lämnar in en sådan i samband med bygglovsprövningen. Då kan vi säkerställa att det finns goda förutsättningar för att uppfylla dagsljuskraven inför startbeskedet och därmed undvika att du inte kan få startbesked på grund av bristande tillgång till dagsljus. Du kan behöva lämna in en dagsljusredovisning vid avskärmningsvinklar över 30 grader.

Ta gärna en tidig kontakt med Malmö stads kontaktcenter för att få veta om en dagsljusredovisning kommer att krävas för ditt projekt.

Uppgifter som ska finnas med i dagsljusredovisning

Samtliga uppgifter nedan ska finnas med i din dagsljusredovisning. Vår handläggning påbörjas först när handlingarna är kompletta.

Vem som har utfört studien och tagit fram ritningsunderlag

Vem som har utfört studien samt vem som har tagit fram modell respektive ritningsunderlag ska framgå i redovisningen.

Metoder

Metoder som använts ska redovisas. AF (fönsterglasandel enligt standard SS 914201), DFpunkt (simulering eller handberäkning av dagsljusfaktorn i en punkt enligt standard SS 914201) eller DFmedian (simulering av medianvärde för dagsljusfaktorn) kan användas. Olika metoder kan användas för olika
rum.

Stadsbyggnadskontoret accepterar bara fönsterglasandel-metoden (AF) när förutsättningarna enligt standard SS 914201 uppfylls.

Simuleringsverktyg

Simuleringsverktyg som använts ska redovisas. Dagsljusfaktorn ska beräknas med ”standardgrå” himmel enligt CIE Overcast Sky i ISO 15469:2004.

Glasytors ljustransmission (LT)

Glasytors ljustransmission (LT), in- och utvändiga ytors reflektans (RHO)ska redovisas.

Om reflektionsfaktorer inte är kända kan följande värden användas:

 • Inomhus: väggytor 0,80, golvytor 0,30, takytor 0,90.
 • Utomhus: markytor 0,20, angränsande fasader 0,30.
 • För glasytor kan du använda ljustransmissionsvärde 0,67 om värdet inte är känt.

Modell för simuleringarna

Modellen på vilken simuleringarna utförs ska inkludera omgivande befintliga byggnader och planerade byggnader enligt Malmö stads detaljplaner. Beräkningsgrundande förutsättningar som balkonger, burspråk, loftgångar, avskiljbara väggar, fasta skärmar och liknande ska vara med. Beräkningarna ska ta hänsyn till glasytors ljustransmission (LT), in- och utvändiga ytors reflektans (RHO).

Fasader och/eller sektioner

Fasader och/eller sektioner med redovisning av principiella avskärmningsvinklar. Närmast omgivande bebyggelse ska vara med.

Planritningar

Planritningar för bedömda våningsplan. Om något våningsplan inte bedöms ska detta motiveras. Beräkningsgrundande förutsättningar som planlösningar, fönsterplaceringar, balkonger, burspråk, loftgångar och liknande ska framgå av ritningarna. För lokaler bör antalet arbetsplatser som ryms i den berörda delen av rummet framgå av ritningarna. Resultatet av varje rum redovisas på planritningarna och vid behov i en tabell.

Följande ska redovisas:

 • Våningsplan
 • Typ av rum
 • Golvarea* (m²)
 • Balkongarea* (m²)
 • Sammanlagd area för golv och balkong* (m²)
 • Fönsterglasarea* (m²)
 • Avskärmningsvinkel (α°)*
 • AF sis+krav*
 • Beräknad AF och / eller DF samt rumsbetyg (godkänt eller underkänt). Resultatet av beräkning/simulering redovisas för respektive rum på ritningarna (AF, DFpunkt och/eller DFmedian). Den punkt eller zon som använts markeras.

*Behöver endast redovisas då den förenklade AF-metoden används enligt SS 914201

Godkänd DF är 1.0. Alla rum under 1.0 ska redovisas som underkända rum.

Kök och vardagsrum i lägenheter som är större än 55 kvadratmeter redovisas avskilda. I de fall dagsljuskraven inte uppfylls bör de även redovisas som öppen planlösning.

Fast inredning som garderober, högskåp och köksinredning behöver inte räknas in i golvarean eller vid placering av mätpunkt.

Resultat och eventuell motivering

I resultatet redovisas alla underkända rum och vilka åtgärder som går att vidta i de fall dagsljuskraven inte uppfylls. Du har även möjlighet att motivera om du menar att eventuella avvikelser från dagsljuskravet skulle kunna anses vara mindre.

Skicka in din dagsljusredovisning

Du ska skicka in dagsljusredovisningen som en samlad pdf-fil. Du skickar in din dagsljusredovisning digitalt tillsammans med din bygglovsansökan.

Om du redan har lämnat in din bygglovsansökan och ska komplettera
med en dagsljusredovisning eller om du har ändrat din dagsljusredovisning skickar du in din dagsljusredovisning med e-post till sbk.komplettering@malmo.se. Tänk på att alltid ange fastighetsbeteckning och/eller ärendenummer när du mejlar oss.

Har du fått meddelande om komplettering från stadsbyggnadskontoret kan du också skicka in dagsljusredovisningen via e-tjänst.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv