$left
$middle

Ersättning till familjehem och jourhem

Malmö stad strävar efter likvärdig och rättvis ersättning till alla familjehem och jourhem. Därför följer vi rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) när vi bestämmer vad din ersättning blir.

Ersättningen som familjehem och jourhem får för ett placerat barn delas upp på en arvodes- och en omkostnadsdel. Arvodet är den del som du får för din insats. För utgifter kopplat till exempelvis livsmedel och kläder får du en omkostnadsersättning.

Både arvodet och omkostnadsersättning följer kostnadsutvecklingen genom koppling till prisbasbeloppet. Din ersättning utgår från konsumentverkets beräkning av kostnader för olika hushåll och barn.

Arvodet

Arvodesdelen av ersättningen till familjehem och jourhem utgörs alltid av ett grundarvode. Du får arvode för den tid och den insats som uppdraget kräver.

Arvodet kan höjas eller sänkas

Då insatsen för ett och samma barn kan variera utifrån omständigheter kan ditt arvode komma att höjas eller sänkas under den period som placeringen pågår. Det är vanligt att arvodet sänks i samband med att en jourhemsplacering övergår till en familjehemsplacering.

Omkostnadsersättningen

Omkostnadsersättningen ska täcka alla förutsägbara utgifter för barnet som exempelvis utgifter för livsmedel och kläder. Utöver det kan du få separat ersättning för mer oförutsägbara utgifter, vilket till exempel kan vara utgifter för fritidsintressen eller glasögon.

Kontakta oss

sv