$left
$middle

Bli familjehem eller jourhem

Alla barn behöver en familj och en trygg plats att bo på, de behöver ett hem. Många barn har fått en trygg plats i ett familjehem. Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehemmet ska se till att barnet får en trygg, säker och stadig grund att växa och utvecklas från. Du arbetar i team med socialtjänsten och med barnets familj och nätverk. Det här sättet att samarbeta kring ett barn kallas för Det tredelade föräldraskapet.

Vilka barn behöver familjehem?

Barn som behöver ett familjehem har erfarenheter i livet som gör att de behöver möta trygga vuxna. Orsaken kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen på grund av egna problem, eller att barnet kommit ensam till Sverige utan anhöriga (ensamkommande flyktingbarn).
När det gäller de lite äldre barnen kan det vara relationsproblem mellan barn och förälder som är orsaken bakom en placering.

Hur blir du ett familjehem?

Tänk igenom noggrant om du eller ni har tid, utrymme och möjlighet för ytterligare en familjemedlem. Diskutera i familjen så att alla är överens.

Det är viktigt att matcha barn med familj för att placeringen ska bli lyckad utifrån till exempel ålder, bakgrund, intresse och behov. Familjen ska ha god möjlighet att ta ställning till uppdraget i lugn och ro – ni är experter på er familj. Alla placeringar sker i samråd, alltså i diskussion med inblandade personer.

Innan placeringen

Innan placeringen görs en utredning av din familj med bland annat intervjuer och kontroll av social- och kriminalregister. Socialtjänsten gör utredningen som ska ta reda på om det tilltänkta familjehemmet är lämpligt för att ta ett emot ett barn och tillgodose hens behov. Socialnämnden beslutar sedan om barnet ska flytta in.

Jourhem – vid behov av snabb placering

Ibland måste socialnämnden snabbt hitta en lösning för barn som behöver omedelbart skydd eller stöd. Det kan exempelvis handla om barn som måste placeras utanför det egna hemmet under tiden som nämnden utreder behovet av eventuella fortsatta insatser. Barnet kan vara placerat i ett jourhem från några dagar upp till sex månader. Uppdraget som jourhem skiljer sig på olika sätt från uppdraget som familjehem och därför får jourhemmen särskild handledning för sitt specifika uppdrag.

Utbildning för familjehem

Malmö stad arrangerar en utbildning för dig som ska bli familjehem. Du får också handledning och stöd av en familjehemssekreterare.

Kontakta oss

sv