$left
$middle

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare för sina barn tills de fyller 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. En sådan ställföreträdare kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Personer som är under 18 år är omyndiga och kan inte företräda sina egna intressen. Alla omyndiga personer ska därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare men i vissa situationer behöver en annan person till ta dessa roller. Man talar då om särskilt förordnad vårdnadshavare. Ibland kan ett barn behöva en ny ställföreträdare under en begränsad tid. En sådan kallas för tillfällig vårdnadshavare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna är frånvarande under lång tid och därför inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Det kan vara att vårdnadshavaren är försvunnen, är skilt från barnet under lång tid (till exempel när det rör sig om ensamkommande barn) eller att föräldern är mycket allvarligt och långvarigt sjuk.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare tar över föräldrarnas roll som vårdnadshavare. Du ansvarar då för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Detta innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt företräder barnet i juridiska frågor. Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ansvar för den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Du ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet samt att ansöka om pass och id-kort.

Förmyndarskap

I uppdraget ingår även att ta hand om barnets ekonomi, vilket kallas för förmyndarskap. Du är då skyldig att årligen redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren. Här ingår också att exempelvis söka barnbidrag, studiebidrag och att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på bank eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Ibland kan rätten besluta om att någon annan än vårdnadshavaren ska vara förmyndare.

Hur länge varar uppdraget?

Uppdraget avslutas när barnet fyllt 18 år. Domstol kan avsluta uppdraget tidigare på begäran av antingen den särskilt förordnade vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden (Familjerätten). Det senare görs vid tillfällen då den särskilt förordnade vårdnadshavaren misskött sitt uppdrag.

Vad krävs för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses startar socialnämnden en utredning för att bedöma om personen som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. I detta ingår det att socialnämnden begär registerutdrag från Polisen, Kronofogden och från socialregistret i din folkbokföringskommun. Det är endast myndiga personer som kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det finns inget krav om att den tilltänkta vårdnadshavaren behöver bo med barnet eller kunna prata barnets språk.

Ingen försörjningsplikt

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Ingen arvsrätt

Barnet har ingen arvsrätt efter den särskilt förordnade vårdnadshavaren.

Ersättning

Du har rätt till ett arvode, det vill säga ersättning, för din insats. Arvodet för den del i uppdraget som avser förmynderskapet redovisas och beslutas av överförmyndaren i den kommun där barnet är folkbokförd.

I Malmö beslutar överförmyndaren även om arvode för den del i uppdraget som avser vårdnadshavarskapet. Arvodets storlek och vem som betalar ut arvodet för uppdraget som avser vårdnadshavarskapet skiljer sig åt i olika kommuner.

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Har du frågor om uppdraget eller vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare, vänligen kontakta oss via mejl till familjeratten.vardnadsoverflytt.asf@malmo.se samt uppge dina kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Helene Wikander

Telefon:
040-345239
sv