$left
$middle

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du vill hjälpa ett barn som saknar föräldrar eller behöver en ny vårdnadshavare kan du anmäla ditt intresse av att bli särskild förordnad vårdnadshavare. Då företräder du barnet fram till hen fyller 18 år.

Vad krävs för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

För att bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska du ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.

Det är också viktigt att du har kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar. Du ska veta hur man hanterar barn i stressade situationer, kunna anpassa dig efter barnets behov samt aktivt kunna se till barnets bästa.

För att du ska klara av uppdraget är det också viktigt att du har förståelse för din och andra aktörers olika roller i förhållande till barnet samt att du har goda relationer till berörda myndigheter.

Det är Tingsrätten som formellt fattar beslutar om tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare efter förslag från socialnämnden (familjerätten).

Vad ingår i uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder du in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet fyllt 18 år.

I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du exempelvis

  • ansvara för barnets ekonomi
  • söka barnbidrag, studiebidrag och dylikt
  • skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs
  • hjälpa barnet i kontakten med exempelvis skola, sjukvård och myndigheter
  • hjälpa till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid
  • ha regelbunden kontakt med det familjehem där barnet bor och se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet
  • hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga både i Sverige och utomlands.

Du har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt och barnet har heller ingen arvsrätt efter dig.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare behövs om ett barns båda föräldrar eller den som är vårdnadshavare till barnet avlider.

Ett barn kan också få en särskilt förordnad vårdnadshavare om

  • föräldrarna allvarligt och långvarigt brister i omsorgen av sitt barn och det för med sig bestående fara för barnets hälsa och utveckling
  • föräldrarna inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet, exempelvis för att de är skilda från barnet under lång tid eller är mycket allvarligt och långvarigt sjuka.

Om ett barn under flera år har bott hos en annan person än föräldrarna, och barnet har rotat sig och funnit sin trygghet där, kan den personen också bli särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet.

Ersättning för uppdraget

En symbolisk summa utgår för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.

sv