$left
$middle

Detta ingår i ekonomiskt bistånd

Du kan söka ekonomiskt bistånd för löpande kostnader som uppehälle och hyra eller för en engångskostnad så som tandvård. Du som söker ekonomiskt bistånd får även hjälp till självförsörjning.

Ekonomiskt bistånd består av två delar:

  • försörjningsstöd
  • bistånd för livsföringen i övrigt.

Hjälp till självförsörjning

Du som söker ekonomiskt bistånd får även hjälp till självförsörjning. Det innebär att socialsekreterare ger råd och stöd för att du ska kunna finna en planering som leder till att du kan försörja dig med egna inkomster.

Du förväntas följa planeringen

Den planering du och din socialsekreterare kommer överens om förväntas du följa. Det kan innebära att aktivt söka arbete eller att delta i planering med arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen eller din skola med mera. Du förväntas även regelbundet närvara på besök tillsammans med din socialsekreterare.

Om du har nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom behöver ha en aktiv kontakt med sjukvården och informera din socialsekreterare om ditt hälsotillstånd. Detta gäller även om du har andra hinder som gör att du inte kan arbeta.

Kontakta oss

sv