$left
$middle

Planering efter sjukhusvistelse

Om du efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg, kontaktar sjukhuset kommunen som i sin tur ansvarar och planerar för att du ska få den hjälp du behöver när du kommer hem. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) är en lagstyrd process som syftar till att personer ska få en snabb och trygg utskrivning.

När din läkare på sjukhuset har bedömt att du inte längre behöver specialistvård eller behandling som kräver sjukhusvård är du klar för utskrivning och får komma hem till din bostad. Om du vid det tillfället har fortsatt behov av vård och omsorg så kontaktar sjukhuset kommunen, som då ansvarar och planerar för att du ska få den hjälp du behöver. Planering sker i första hand elektroniskt eller genom telefon. Vid särskilda skäl kan planering ske genom personligt möte på sjukhuset. Kommunens team består av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, som utifrån sjukhusets information och din ansökan om insatser gemensamt bedömer vilken hjälp du ska få vid hemgång. 

Ansvarsfördelning vid utskrivning från sjukhuset

Vid en utskrivning är det många aktörer involverade, både från sjukhuset, kommunen och primärvården:

Sjukhuspersonalens roll är att beskriva dina vårdbehov och därigenom ge underlag till kommunen för bedömning.

Om du behöver sjukvårdande insatser som exempelvis omläggning av sår eller annan typ av behandling och medicinering utför distriktssköterskan detta. Det medicinska ansvaret har din läkare på vårdcentralen.

Ditt behov av rehabilitering och tekniska hjälpmedel eller om din bostad behöver anpassas utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Det är biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du kan få enligt Socialtjänstlagen, exempelvis insatser som hemtjänst eller trygghetslarm. Om ditt behov av insatser är omfattande och bedöms inte kunna tillgodoses hemma, kan biståndshandläggaren även föreslå att du flyttar till ett korttidsboende som en tillfällig lösning. En ansökan görs i samband med planeringen.

Kontakta oss

sv