$left
$middle

Förskolans läroplan och styrning

Förskolan har precis som skolan en egen läroplan. I den kan du läsa om förskolans värdegrund och vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan.

Förskolans läroplan är fastställd av regeringen och ska följas av alla förskolor, både fristående och kommunala. Genom läroplanen får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan. Från den 1 juli 2019 gäller den reviderade läroplanen Lpfö 18.

Läroplanen består av två delar, en som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag samt en som innehåller mål och riktlinjer för utbildningen i förskolan. Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter. Målen beskriver istället vad förskolan ska erbjuda barnen för att stimulera deras utveckling och lärande. Förskolans uppdrag är att omsorg, undervisning, lek och lärande ska bilda en helhet. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Normer och värden

Förskolan ska vila på demokratins grund. Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda samt få uppleva sitt eget värde. 

Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde. Barnen ska också få utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling. Förskolans personal ska stödja barnen i att samarbeta och bearbeta konflikter.

Omsorg, utveckling och lärande

Barnens nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen i förskolan. I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla sin identitet, kreativitet och fantasi. Förskolans personal ansvarar för att barnen stimuleras i sin språkliga, motoriska och sociala utveckling. De ska också ge barnen möjlighet till lärande inom matematik, naturvetenskap, teknik, skapande och andra områden.

Barn med andra modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans personal har ett ansvar för att pojkar och flickor har samma rätt att utveckla sina förmågor och intressen utan att de begränsas av stereotypa könsroller.

Barns delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Det är barnens behov och intressen som ska ligga till grund för hur förskolans personal utformar miljöer och planerar utbildningens innehåll. Personalen ska respektera barnens rätt att uttrycka sina åsikter och arbeta på ett sätt som förbereder barnen för delaktighet, ansvar samt de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Kontakta oss

sv