Uppdaterad 12 juni 2019

12 juni 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Årsräkning och redogörelse

Om du som god man eller förvaltare har ansvar för att förvalta en huvudmans egendom innebär det att du är redovisningsskyldig. Därför ska du varje år ska skicka in en årsräkning, som är en ekonomisk redovisning, till överförmyndarnämnden. Tillsammans med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden.

Förvalta egendom – en guide för dig som sköter någon annans ekonomi (pdf, 1.2 MB)

Lämna in årsräkning och redogörelse

Första möjliga datumet att skicka in en årsräkning och redogörelse är första januari och sista datum för inlämning är sista februari.

Årsräkningen granskas genom att jämföra uppgifter som lämnas med förteckning över egendom, tidigare årsräkningar och underlagen för alla inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Om årsräkningen inkommer för sent trots påminnelse beslutar överförmyndarnämnden om vitesförläggande.

Redogörelse – huvudmannens ekonomi och din ersättning

För att överförmyndarnämnden ska få en uppfattning om vad som hänt under året ska du lämna in en skriftlig redogörelse över huvudmannens situation och vilka åtgärder du har vidtagit i det aktuella uppdraget.

Det är också i redogörelsen som du anger om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning. 

Redogörelsen ska lämnas in tillsammans med årsräkningen.

Ansökan om uppskjuten inlämning – längst en månad

Du kan ansöka om att förlänga tidsfristen för inlämningen av årsräkningen via e-post för skyndsam handläggning.

  • Din ansökan måste ha inkommit till överförmyndarnämnden före det att sista dagen för inlämnande av årsräkningen har passerat, det vill säga siste februari.
  • Du måste motivera din begäran.

Du kan få inlämningen uppskjuten för att du till exempel är sjuk eller har ett dödsfall inom familjen. Varje begäran prövas särskilt. Du får skriftligt besked om du har beviljats uppskjuten inlämning och i så fall hur länge.

Övrig information om årsräkningen

Efter du lämnat in årsräkningen