$left
$middle

Avfallsregler för företag och verksamheter

Hantering av avfall och farligt avfall

Med hantering avses att samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan fysisk befattning med avfall eller farligt avfall. Att yrkesmässigt samla in och hantera avfall och/eller farligt avfall omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det innebär att du måste ha tillstånd för att bedriva verksamheten eller att du måste ha anmält innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Anmälan om lagring av farligt avfall

Ska en verksamhet lagra farligt avfall tillsvidare eller tillfälligt, ska det anmälas till miljöförvaltningen enligt kapitel 9, paragraf 6 i miljöbalken samt kapitel 1, paragraf 10 och kapitel 29, kapitel 51 i miljöprövningsförordningen (2013251).

Krav på rapportering för företagare som hanterar farligt avfall

Sedan den 1 augusti 2020 är anteckningsskyldigheten för farligt avfall ändrad. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det till exempel kan vara brandfarligt, frätande eller hälsofarligt för människor och miljö. Den utökade anteckningsskyldighet berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall. Alla dessa verksamheter ska numera rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kravet berör många

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Förändringarna kring farligt avfall berör uppskattningsvis över en miljon företag och verksamheter av. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall.

Rapportera till Naturvårdsverket

Den stora skillnaden mellan de tidigare och nya reglerna är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av miljöförvaltningen.

Dokumentera avfallshanteringen

Du som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningar om:
• varifrån avfallet kommer
• metoderna för återvinning eller bortskaffande som företaget och verksamheten använder
• den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och
• var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Anteckningarna ska företaget föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Avfallshandlare och avfallsmäklare

Du som yrkesmässigt hanterar eller mäklar och handlar med avfall behöver anmäla det till länsstyrelsen i enlighet med avfallsförordningen.

Med handlare menas den som yrkesmässigt köper och säljer avfall och med mäklare menas den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande. En anmälan ska göras till länsstyrelsen i det län där sökandens verksamhet har sitt säte, eller sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökandens verksamhet har sitt säte och bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om:
• varifrån avfallet kommer
• den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och
• till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

Det finns ingen undre gräns för anmälningsplikten. Om du hanterar större mängder avfall kan du vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Vilka mängder som krävs för anmälningsplikt hittar du i miljöprövningsförordningen.

Avfall och farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet

Om du i din verksamhet, enbart hanterar avfall/farligt avfall som uppkommit i din egen verksamhet finns ingen anmälningsplikt. Detta innebär att du kan hantera detta avfall utan att behöva anmäla det. Du har dock en skyldighet att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Blanda inte farligt avfall med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Om det i din yrkesmässiga verksamhet uppkommer farligt avfall ska du för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

  • den mängd avfall som uppkommer årligen
  • till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Transport av avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det til länsstyrelsen.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Länsstyrelsen har ett register över avfallstransporter.

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation. Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denna har gjort den anmälan eller innehar det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

  • varifrån avfallet kommer
  • den mängd som transporteras årligen
  • på vilket sätt avfallet transporteras, och
  • vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Klassning av avfall

Det är viktigt att avgöra om det avfall företaget eller verksamheten hanterar är farligt eller inte. I riksdagens avfallsförordning kan du se klassning av avfall med hjälp av bilaga 4 i avfallsförordningen.

För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Det är denna kod ni ska använda när ni skriver era transportdokument.

Kommunalt avfall i verksamheten

Uppkommer kommunalt avfall (tidigare benämnt som hushållsavfall) i ditt företag och i verksamheten, oberoende av mängd, måste du har avtal med VA Syd för hämtning av avfall. För övrigt avfall – även det farliga avfallet– ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare.

Med kommunalt avfall menas sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor – oavsett ändamål eller verksamhet – uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Exempel är avfall från personalmatsalar, fikarum, toaletter och kontor. Blanda inte hushållsavfall med annat avfall från din verksamhet.

Alla verksamhetsutövare ska ha ett kärl för hushållsavfall (grönt) och ett för matavfall (brunt). Båda ska vara markerade med VA Syd.

Sortera och återvinna

Som verksamhetsutövare och företagare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna, till exempel metaller.

De olika sätten på vilket avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

  1. återanvändning
  2. materialåtervinning
  3. energiåtervinning (förbränning).

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Kretsloppsplan

Kretsloppsplanen för Malmö håller på att uppdateras av VA Syd inför 2024. Önskar du dokumentet som gäller just nu, kontakta miljöförvaltningen.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv