$left
$middle

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer

Verksamhetsstödet syftar till att ge ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film.

Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Från och med 2024 finns även möjligheter till treåriga verksamhetsstöd. De treåriga stöden införs successivt under några år. 

 • Ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2024 är 27 april–1 juni 2023.
 • Om ni inte tidigare har fått verksamhetsstöd bör ni kontakta handläggare inom kulturstöd för rådgivning före ansökan.

Ansökan och redovisning

Organisationens styrelse eller motsvarande ansvarar för ansökan och för hanteringen av beviljat stöd.

 • E-tjänsten för ansökan gäller verksamhetsåret 2024 (1 år). Den ska användas av alla sökande.
 • Ett begränsat antal kulturorganisationer kommer att få möjlighet att senare komplettera ansökan med en treårig plan och budget. Det treåriga stödet gäller perioden 2024-2026.

Vilka kan få verksamhetsstöd?

Fördelningen av stödet till fristående kulturorganisationer ska sammantaget ge utrymme för en mångfald av kulturaktörer och medverkande, olika konstnärliga former, uttryck och kulturtraditioner samt breda kontaktytor mot olika publikgrupper. Fördelningen av stödet ska ge förutsättningar för utveckling, samverkan och förnyelse inom kulturlivet.

Kulturorganisationer som genom verksamhet och organisation har en lokal förankring i Malmö och som är registrerade juridiska personer med organisationsnummer, i form av ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Även personer som bedriver enskild näringsverksamhet med F-skattsedel kan få stöd.

Aktörer som inte kan få verksamhetsstöd

Denna form av stöd ges inte till

 • privatpersoner
 • studieförbund
 • organisationer och verksamheter som har en offentlig huvudman - kommunal, regional eller statlig
 • organisationer och verksamheter som har ett religiöst, partipolitiskt eller kommersiellt syfte
 • organisationer och verksamheter som syftar till utbildning och forskning inom olika skolformer
 • organisationer och verksamheter som är i konkurs eller likvidation eller har förfallna skulder till Malmö stad, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilken typ av verksamhet kan få verksamhetsstöd?

Kulturverksamhet på professionell nivå, i form av

 • kulturarrangemang för publik i Malmö
 • konstnärliga produktioner som genomförs i Malmö
 • kulturell infrastruktur och resurser för konstnärliga utövare i Malmö.

Som led i genomförandet av verksamheten omfattas även

 • lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten
 • kommunikation och publikarbete
 • utvecklingsarbete.

I vissa fall kan dock projektstöd för utvecklingsprojekt beviljas som ett kompletterande stöd.

Prioritering och bedömning av inkomna ansökningar

Verksamhetsstödet är ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.

Verksamhet som uppfyller flera av följande kriterier prioriteras:

 • Verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.
 • Kontinuerlig verksamhet av större omfattning.
 • Verksamhet som bidrar till utveckling av Malmös kulturliv.
 • Verksamhet med god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar.
 • Verksamhet som ger goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö.

I bedömningen ingår även

 • väl fungerande organisation, planering och samverkan med andra parter
 • stabil ekonomi med finansiering från flera källor, exempelvis återkommande regionalt och/eller statligt stöd
 • tillgång till lämpliga arbets- och arrangemangslokaler
 • ändamålsenlig kommunikation och publikarbete.

För att komma i fråga för ett nytt verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått projektstöd under flera år.

Allmänna villkor för verksamhetsstöd

 • Verksamhetsstöd kan sökas för ett (1) år eller för tre (3) år.
 • Ansökan för ettårigt stöd avser nästkommande kalenderår.
 • Ett begränsat antal kulturorganisationer ges varje år möjlighet att ansöka om treårigt stöd, efter dialog med kulturförvaltningen.
 • Ansökan för treårigt stöd avser de tre nästkommande kalenderåren. En uppdaterad årsplanering ska inlämnas inför år 2 och 3 i perioden.
 • Stödet kan i vissa fall omfatta upplåtelse av hyresfria lokaler enligt särskilt avtal.

Kulturorganisationen ska

 • göra ansökan och redovisning genom kulturförvaltningens e-tjänster, vid angivna datum och enligt de anvisningar som finns
 • tydligt ange om organisationen har eller ansöker om stöd från andra nämnder i Malmö stad
 • använda stödet till det ändamål som framgår av ansökan och beslut om beviljat stöd
 • löpande informera kulturförvaltningen om verksamheten och aktuella arrangemang
 • kontakta kulturförvaltningen för avstämning om det sker förändringar i planeringen
 • ha ett bankgiro eller plusgiro för mottagande av beviljat stöd
 • ha en ekonomisk redovisning som följer god redovisningssed
 • på begäran tillhandahålla dokumentation, till exempel bokföring, för granskning av Malmö stad (stickprovskontroller kan förekomma)
 • följa gällande lagar och myndighetskrav
 • respektera grundläggande värderingar om demokrati, jämställdhet, mångfald, all människors lika värde och likabehandling samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter
 • följa FN:s konvention om barnets rättigheter (om verksamheten riktar sig till barn)
 • följa Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor (för organisationer som har en annan form än ideell förening gäller reglerna där de kan tillämpas)
 • marknadsföra offentliga arrangemang genom Malmö stads evenemangskalender.

Ideella föreningar ska ha stadgar antagna på årsmöte, de ska fungera enligt demokratiska principer samt ha en styrelse och revisorer som valts in enligt stadgarna.

Indraget stöd

Beviljat stöd kan hållas inne, stoppas eller återkrävas om den som fått stöd

 • inte följer kulturnämndens bestämmelser eller Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor
 • inte genomför den verksamhet som ligger till grund för stödet eller avsevärt förändrar verksamheten utan att först ha en dialog med kulturförvaltningen
 • har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller redovisning
 • inte redovisar beviljat stöd.

Kulturförvaltningen ska ge utrymme för dialog om det uppstår en situation som kan leda till indraget stöd. Vid mindre avvikelser ska den som fått stöd få möjlighet att göra rättelse.

Särskild hänsyn

Kulturförvaltningen tar särskild hänsyn till

 • att yttrandefrihet och konstnärlig frihet värnas
 • verksamheter som främjar de nationella minoriteternas språk och kultur.

För utställningsarrangörer beaktas villkoren i avtalet om konstnärers ersättning vid medverkan i utställningar (MU-avtalet).

Beslut och utbetalning

Beslut om verksamhetsstöd fattas vanligen under december månad inför nästkommande kalenderår eller i januari månad samma år. Beslut meddelas under ert ärende på Mina sidor.

Utbetalning sker kvartalsvis. Kulturförvaltningen kan i undantagsfall besluta om förskottsutbetalning efter särskild ansökan.

Särskilda villkor kan förekomma, exempelvis att en uppdaterad planering ska inlämnas och godkännas före utbetalning.

Redovisning

Redovisning av verksamhet och ekonomi ska lämnas efter varje avslutat verksamhetsår. Årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas.

Om beviljat stöd från kulturnämnden uppgår till 300 000 kronor eller mer per kalenderår, ska en från organisationen fristående samt godkänd eller auktoriserad revisor anlitas för granskning av bokslutet. Revisionsrapporten skall biläggas redovisningen av stödet.

Redovisningsperioden för 2022 är 13 mars–3 april 2023.

Läs mer

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv