$left
$middle

Om kulturstöd

I år fördelas över 80 miljoner kronor till kulturorganisationer, enskilda kulturskapare och studieförbund. Kulturstödet omfattar flera olika former av stöd och stipendier.

Kulturstödet ska ge goda förutsättningar för det fria kulturlivet och därigenom göra Malmö till en hållbar och attraktiv stad för Malmöbor, kulturaktörer och besökare. Kulturstödet ska främja ett dynamiskt och mångsidigt kulturliv som berikar och utvecklar hela staden.

Ansökningar om kulturstöd hanteras av kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen erbjuder också rådgivning för det fria kulturlivet.

Övergripande mål och inriktning för kulturstöd

Malmö stad ger genom kulturnämnden stöd till det fria kulturlivet och till studieförbunden i Malmö. Kulturstödet riktas till verksamhet inom konst och kultur samt folkbildning. Med konst och kultur avses i detta sammanhang konstnärliga uttryck inom bland annat musik, scenkonst, bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och kulturdebatt.

Kulturnämndens mål anger den övergripande inriktningen för kulturstödet. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är grundförutsättningar. De demokratiska värderingar som Malmö stad står för och som bygger på likabehandling, delaktighet, mångfald och jämställdhet, utgör grund i fördelningen av kulturstöd.

Kulturstödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande över hela staden. Barns och ungdomars tillgång till kulturupplevelser ska särskilt uppmärksammas. Aktörer inom det fria kulturlivet ska ha goda förutsättningar att etablera sig och verka i Malmö och att utveckla en verksamhet av hög konstnärlig kvalitet.

Malmö stads kulturstöd ska utgöra en resurs för det fria kulturlivet i Malmö, genom fördelning av ekonomiskt stöd samt dialog, information och rådgivning. Huvuddelen av det ekonomiska stödet riktas till fristående kulturorganisationer, i form av verksamhetsstöd och projektstöd.

Enskilda personer kan få kulturstöd i stipendieform. För studieförbundens folkbildande verksamhet ges ett särskilt stöd. Kulturstödet bygger på tillit till det fria kulturlivet och idéburen sektor. Hanteringen av kulturstödet ska präglas av respekt, öppenhet och dialog.

Hantering av jäv

Bestämmelser om jäv finns i 16–18 §§ förvaltningslagen (2017:900):

I kulturförvaltningens handläggning av kulturstöd gäller följande:

  • En tjänsteperson som är jävig i ett ärende deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.
  • Eventuella jävsförhållanden dokumenteras i handläggningsprocessen. Dokumentationen är allmän handling som du har rätt att ta del av.

Vanliga frågor och svar om kulturstöd

Kontakta oss

Sektionen för kulturanalys och stöd

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Sektionen för kulturanalys och stöd Sektionen för kulturanalys och stöd, Kulturförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv