Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamhet inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. Stödet gäller verksamhet under ett helt kalenderår. Verksamhetsstöden beslutas av kulturnämnden och handläggs av kulturstödsenheten inom kulturförvaltningen.

Syfte

Verksamhetsstödet syftar till att ge ett långsiktigt stöd till etablerade och självständiga kulturverksamheter av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Stödet ska bidra till en stabil infrastruktur inom det fria kulturlivet.

Vilka kan få verksamhetsstöd?

Se Stöd till fristående kulturorganisationer.

Vilken verksamhet kan få verksamhetsstöd?

Kulturverksamhet på professionell nivå, i form av:

 • Kulturarrangemang för publik i Malmö
 • Konstnärliga produktioner som genomförs i Malmö
 • Kulturell infrastruktur och resurser för konstnärliga utövare i Malmö
 Som led i genomförandet av verksamheten omfattas även:
 • Lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten
 • Kommunikation och publikarbete
 • Utvecklingsarbete. I vissa fall kan dock projektstöd för utvecklingsprojekt beviljas som ett kompletterande stöd.

Vad prioriteras?

Verksamhet som uppfyller flera av följande kriterier prioriteras:

 • Verksamhet av hög konstnärlig kvalitet
 • Kontinuerlig verksamhet av större omfattning
 • Verksamhet som bidrar till utveckling av Malmös kulturliv
 • Verksamhet med god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
 • Verksamhet som ger goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö

I bedömningen ingår även:

 • Väl fungerande organisation, planering och samverkan med andra parter.
 • Stabil ekonomi med finansiering från flera källor, exempelvis återkommande regionalt och/eller statligt stöd.
 • Tillgång till lämpliga arbets- och arrangemangslokaler.
 • Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete.
 • För att komma i fråga för ett nytt verksamhetsstöd gäller vanligen att verksamheten fått projektstöd under flera år.

Villkor för ansökan och redovisning

 • Stödet gäller ett helt kalenderår och söks, omprövas och beviljas årligen.
 • Stödet kan i vissa fall omfatta upplåtelse av hyresfria lokaler enligt särskilt avtal.
 • Ansökan ska göras vid angivet datum året före verksamhetsåret (1 juni 2018 för 2019)
 • Redovisning av verksamhet och ekonomi ska inlämnas efter avslutat verksamhetsår.
 • Ansökan och redovisning ska göras med kulturförvaltningens blanketter/formulär och enligt givna anvisningar.
 • Den som får stöd ska löpande informera kulturförvaltningen om sin verksamhet och om aktuella arrangemang.
 • Om beviljat stöd från kulturnämnden uppgår till 300 000 kr eller mer per kalenderår, ska en från organisationen fristående samt godkänd eller auktoriserad revisor anlitas för granskning av bokslutet. Revisionsrapporten skall biläggas redovisningen av stödet.
 • Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra skyldighet att återbetala stödet.
 • På begäran ska dokumentation, till exempel bokföring, kunna granskas av Malmö stad.

Information om beslut och utbetalning

 • Beslut om verksamhetsstöd fattas vanligen under december månad.
 • Utbetalning sker kvartalsvis. Kulturförvaltningen kan i undantagsfall besluta om förskottsutbetalning efter särskild ansökan.

För er som har beviljats stöd

När ni fått verksamhetsstöd ska ni informera oss om eventuella ändringar, hur verksamheten går och lämna in marknadsföringsmaterial till oss. Mer information till er som beviljats stöd.

Behöver ni hjälp med ansökan?

Kontakta någon av handläggarna på kulturstödsenheten.

Senast ändrad: 2018-08-28 08:07