Om hälsa, vård, omsorg och LSS

När du arbetar med hälsa, vård, omsorg eller med stöd och service till personer med funktionsnedsättning är du med och hjälper människor som behöver din kompetens på olika sätt.

Det kan handla om människor med fysiska funktionshinder till följd av ålder, sjukdom eller en olycka. Men också om kognitiva funktionsnedsättningar, demens och minnesproblematik. Genom att ta tillvara det friska hos personen kan vi hjälpa och förbättra dennes vardag.

Våra verksamheter är reglerade enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ska värna och respektera varje individs integritet, självbestämmande och delaktighet. Som Malmöbo med insatser enligt LSS eller SOL har du rätt att kunna delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Den enskildes rättigheter och värdighet ska respekteras och upprätthållas och hos oss är det många olika yrkeskategorier som ger stöd och service till de malmöbor som är i behov av våra olika kompetenser i sin vardag.

Stöd och service inom LSS, personlig assistans och socialpsykiatri – Detta gör vi

Personer med utvecklingsstörningar, autism eller andra funktionshinder behöver mycket hjälp och stöd i livet. Inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hjälper medarbetare inom Malmö stad dessa människor med att skapa en fungerande och betydelsefull tillvaro. LSS omfattar även personer som i vuxen ålder råkat ut för en hjärnskada som påverkar deras möjlighet att förstå.

Det finns många olika insatser inom LSS som alla syftar till att hjälpa personer med olika funktionshinder. Det kan till exempel röra sig om boende, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och stödfamilj.

Hälsa, vård & omsorg – Detta gör vi

När någon inte längre kan klara sin vardag på egen hand utan behöver hjälp finns i Malmö hemtjänstgrupper som stödjer människor i hemmet. En ansökan görs till en biståndshandläggare som utreder behovet och i vilken omfattning som ett behov föreligger. Om bistånd beviljas bestämmer personen tillsammans med kontaktmannen från hemtjänsten hur hjälpen ska utformas.

Vi hjälper också till med anskaffning av hjälpmedel och ansökan om bostadsanpassning för att underlätta vardagslivet vid förändrade livsomständigheter.

Vid behov av rehabilitering och medicinska insatser finns medarbetare inom hemsjukvård. Det kan röra sig om exempelvis sårvård, hjälp med injektioner, medicinering och träning i hemmet.

Om behovet av stöd och hjälp är så stort att en person inte längre kan bo kvar i sitt eget hem kan en ansökan om bistånd göras till särskilt boende.

Senast ändrad: 2018-02-01 13:55