Delaktighet och samverkan

- vi skapar dialog

Alla arbetsplatser ska ha en öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som ger utrymme för egna initiativ. God kommunikation skapas i ett samspel mellan medarbetare i arbetslaget samt mellan medarbetare och chefer. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal och på arbetsplats-träffar samt i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet.

I dialogen utvecklar vi goda relationer som bidrar till arbetsglädje och god arbetsmiljö. Alla får i samverkan möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda sitt inflytande.

Malmö stad som arbetsgivare...

  • säkerställer genom samverkansavtalet att alla medarbetare har möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande.
  • erbjuder alla nyanställda en god introduktion.

Som medarbetare i Malmö stad ...

  • tar du ansvar för din möjlighet till inflytande och är delaktig i syfte att utveckla verksamheten.

Har du dessutom ett uppdrag som chef...

  • skapar du genom ditt ledarskap förutsättningar för dialog, öppenhet och samverkan.
  • ansvarar du för att stimulera medarbetarnas delaktighet i verksamhetens utveckling.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:25