Jämställdhet och mångfald

- vår grund är alla människors lika värde

Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Respekt för varje individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Vi ska erbjuda alla samma möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Malmö stad som arbetsgivare...

  • arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.
  • arbetar för att öka kompetensen kring mångfalds- och jämställdhetsfrågorna så att de är integrerade i allt arbete.
  • arbetar för att motverka alla former av diskriminering.

Som medarbetare i Malmö stad ...

  • bemöter du alla med respekt.
  • bidrar du till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på din arbetsplats.

Har du dessutom ett uppdrag som chef...

  • är du i ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
  • ansvarar du för jämställdhet och ökad mångfald i din verksamhet.
  • ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet och respekt för alla.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:26