Lön och arbetstid

- vi erbjuder goda anställningsvillkor

Malmö stad arbetar för att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken. I vår organisation ska kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor vara likvärdiga. Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och prestation. Den individuella lönesättningen ska stimulera till ett bra arbetsresultat. Det ska vara möjligt att påverka sina arbetstider med beaktande av verksamheternas behov. Löne- och anställningsvillkor ska göra det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Malmö stad som arbetsgivare...

  • ger möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad.
  • erbjuder olika arbetstidsmodeller utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.
  • har en löneprocess som tydliggör sambandet mellan arbetsresultat och löneutveckling.

Som medarbetare i Malmö stad ...

  • arbetar du för att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.

Har du dessutom ett uppdrag som chef...

  • ansvarar du för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog konkretiserar du uppdraget så att arbetstiden används effektivt.
  • följer du upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir tydlig.

Senast ändrad: 2014-10-05 12:28