$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Medeltidens Malmö

Gatuliv under medeltiden.  Äldre skolplansch, nummer 336, av Gunnar Saietz A.-B, Stockholm.

Gatuliv under medeltiden. Äldre skolplansch, nummer 336, av Gunnar Saietz A.-B, Stockholm.

1300-talet var en tid full av motsatser, utveckling och framgång växlade med krig och farsoter. Staden fick kungliga privilegier och en för tiden modern administration skapades. 

Längs den långa Adelgatan hade ett torg anlagts vid vars norra sida rådhus och höga bodar i tegel reste sig. På denna sida av gatan låg också tingsplatsen där man dömde enligt Skånelagen.

Arkeologiska fynd visar materiell standard

De arkeologiska undersökningarna har gett rika fynd som visar att malmöborna hade en materiell standard av samma klass som övriga städer inom det hanseatiska handelsområdet. Malmös tomter började bli tätt bebyggda med hus för skilda ändamål. De praktfulla tegelhusen som tillsammans med korsvirkeshusen kantade gatorna gav staden en internationell karaktär. I bodar, tavernor och även på rådhuset hördes danska och tyska lika ofta.

Pest och slagfält

En av Europas största katastrofer någonsin ägde rum vid århundradets mitt när den stora döden härjade Skandinavien i form av pesten. Under andra halvan av 1300-talet var Skåne slagfält i kampen mellan Albrekt av Mecklenburg och Valdemar Atterdag samt senare drottning Margareta.

Erik av Pommern kung över Norden

Lugnet återställdes i slutet av århundradet och 1397 kröntes Erik av Pommern till kung över Norden i Kalmar. En period av relativ stabilitet följde på de oroliga åren och då fred är bättre för handel än krig, utvecklades Malmö i en gynnsam riktning. Staden hade emellertid lidit svårt under den stora oron och ett antal stödåtgärder genomfördes i början av 1400-talet för att stärka stadens ekonomi och konkurrenskraft. En latinskola inrättades i Malmö efter tillstånd av påven Innocentius VII år1406.

Privilegiebrev och stadsvapen

Erik av Pommern gav staden ett nytt privilegiebrev med utökade rättigheter 1415. Stadsbefästningarna utökades och förbättrades från 1419 och 1421 fick staden omfattande lantbruksjordar till sitt förfogande av kungen. År 1434 påbörjades uppförandet av en föregångare till dagens Malmöhus och 1437 fick Malmö sitt stadsvapen. Vapenbrevet förvaras idag i Stadsarkivet.

5000 invånare i slutet av 1400-talet

Ett antal skråartiklar för olika hantverk infördes i början av 1400-talet i ”Registrum Ville Malmøyghe”, stadens minnesbok. De omfattande satsningarna på Malmö gav resultat. I slutet av århundradet var Malmö en verkligt betydelsefull stad i Norden. Invånarantalet har försiktigtvis beräknats till ca 5000 men det verkliga antalet malmöbor var sannolikt större.

Kontakta oss

sv