$left
$middle

Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd för att kunna samarbeta kring frågor som gäller gemensamma barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att utifrån sina barns bästa komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Även andra frågor som rör barnen kan bli aktuella under samtalen.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från bägge föräldrar.

Samarbetssamtalen

  • är frivilliga
  • förutsätter att båda föräldrarna vill delta
  • är kostnadsfria
  • omfattas av sekretess
  • registreras eller journalförs inte.

En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Syftet med samarbetssamtal är att föräldrar med stöd av samtalsledare ska nå en samförståndslösning gällande sina barn. Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen.

Om ni inte har svenska som förstaspråk har ni rätt till tolk.

Ansök om samarbetssamtal

Tänk på att båda föräldrarna måste fylla i och signera ansökan.

Kontakta oss

Familjerätten, telefonrådgivning

Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10–11.30, tisdag klockan 13.00–14.30
sv