$left
$middle

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn görs en utredning med barnens bästa i fokus. Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad av barn, barns boende och umgänge genom avtal. Du som förälder kan också få rådgivning och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn.

Om svårigheterna inte är kopplade till föräldraskapet utan till din relation till medföräldern så rekommenderar vi att ni i stället kontaktar Familjerådgivningen.

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan upprätta ett juridiskt bindande avtal. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en tingsrättsdom.

Obligatoriska informationssamtal vid vårdnadstvister

Från den 1 mars 2022 är det vanligtvis krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med detta samtal är att ge er föräldrar relevant information som kan underlätta för er att i ett tidigt skede hitta den lösning som är bäst för barnet. Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det eller om en av er önskar det. Samtal erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört.

Har du frågor eller vill ansöka om samtal är du välkommen att kontakta familjerätten på telefonnummer 040-34 52 41, Telefontider: Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 9.00-11.00 samt måndag till fredag kl. 13.00-15.00

Utredning vid vårdnadstvist

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget måste en utredning göras. En utredning kan endast begäras av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför rikta in sig på barnet och dess behov.

Utredningen inleds ofta med ett samtal med varje förälder där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Materialet sammanställs och utmynnar i utredarens bedömning, förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut.

Utredningen kan begäras vilande eller avbrytas

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.

Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Beslut om umgängesstöd

Domstolen kan besluta om att en person närvarar vid umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med om barnet är i behov av det. Domstolen utgår från barnets behov av trygghet och stöd och utgångspunkten är att umgänget ska kunna normaliseras inom det närmaste året. Ett sådant umgängesstöd utses av socialnämnden och verkställs inom verksamheten Umgåsen.

Innan domstolen tar beslut om umgängesstöd hämtar de in ett yttrande från familjerätten.

Det går även att ansöka om stöd vid umgänge på Umgåsen via socialtjänsten. Se länk till Umgåsen nedan.

Rådgivning för vårdnad, boende och umgänge

Till oss kan föräldrar vända sig för råd och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Vi vägleder till rätt stöd och hänvisar vid behov till annan instans för att ni föräldrar ska kunna komma överens i dessa frågor.

Vår rådgivningstelefon har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10–11.30, tisdag klockan 13.00–14.30. Ring oss på 040-34 52 48. Du kan också skicka e-post till familjerattsbyran@malmo.se.

Mer information

sv