$left
$middle

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn så kan familjerätten göra en utredning. Det sker på uppdrag av tingsrätten. Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad av barn, barns boende och umgänge genom avtal. Du som förälder kan också få rådgivning och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn.

Obligatoriska informationssamtal vid vårdnadstvister

Från den 1 mars 2022 är det vanligtvis krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med detta samtal är att ge er föräldrar relevant information som kan underlätta för er att i ett tidigt skede hitta den lösning som är bäst för barnet. Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det eller om en av er önskar det. Samtal erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört.

Har du frågor eller vill ansöka om samtal är du välkommen att kontakta familjerätten på telefonnummer 040-34 52 41, Telefontider: Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 9.00-11.00 samt måndag till fredag kl. 13.00-15.00

Avtal för vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar kan ansöka om att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.

Utredning vid vårdnadstvist

Om föräldrarna inte är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget kan en utredning behövas. Familjerätten kan endast göra en utredning på uppdrag av tingsrätten.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför rikta in sig på barnet och dess behov. För att kunna genomföra utredningen så behöver familjerätten prata med föräldrarna, barnen och även med förskola och/eller skola. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Utredningen kan pausas eller avbrytas

Utredningen kan när som helst pausas (begäras vilande) vid tingsrätten av olika anledningar. Det kan vara att man som föräldrar vill försöka enas genom samarbetssamtal via tingsrätten.

Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna hittar en överenskommelse och drar tillbaka sina yrkanden.

Beslut om umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta att en utomstående person ska närvara vid umgänge mellan barn och umgängesförälder. Detta kallas för umgängesstöd. Tingsrättens beslut utgår från barnets behov av trygghet och rättighet att ha umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det är socialnämnden som utser umgängesstöd.

Det går även att som förälder ansöka om stöd vid umgänge på Umgåsen via socialtjänsten.

Konflikt och försoning

Konflikt och försoning är en modell som syftar till att stödja föräldrar i ett samarbete kring barnet inom ramen för en aktuell, rättslig process. Detta sker i samarbete med tingsrätten.

Syftet är att hitta långsiktiga lösningar på föräldrars konflikt. Detta kan uppnås om föräldrarna vill, och får stöd i att, kommunicera och samarbeta med barnets bästa i fokus. Familjerättssekreterarens roll är att agera som sakkunniga i processen och att lyfta fram barnperspektivet.

Rådgivning kring vårdnad, boende och umgänge

Till familjerätten kan föräldrar vända sig för råd och information om till exempel vårdnad, boende och umgänge och andra frågor kring deras gemensamma barn. Om det finns behov av stöd från andra myndigheter kan familjerätten hjälpa till att lotsa er rätt.

Mer information

Kontakta oss

  • Familjerätten, telefonrådgivning

sv