$left
$middle

Familjebehandlare

Familjebehandlare erbjuder råd, stöd och behandling vid behov av förändringar för barn och ungdomar mellan 0–18 år och deras föräldrar.

Det krävs beslut från en utredande socialsekreterare i Malmö stad för att du ska kunna ha rätt till insatser från Lyftet. Har du ingen socialsekreterare kan du kontakta socialtjänstens mottag för barn och familj.

Stöd, behandling och förändring

Familjebehandlarna anpassar insatser utifrån de behov som framkommit i utredning och den förändring familjen vill ha hjälp med att genomföra. Arbetet med familjer, barn och unga utgår från arbetssätt och metoder som har stöd i forskning eller beprövad erfarenhet och anpassas till de behov familjen har.

Familjebehandlarna är erfarna socialarbetare och kan ge råd, stöd och behandling inom flera olika områden. Insatsen utgår alltid från barns och ungas behov.

Det kan exempelvis vara att

  • stärka föräldraförmågan
  • få bättre relationer i familjen
  • finna fungerande rutiner i hemmet
  • arbeta för positiva kamratrelationer
  • få en fungerande skolgång.

Kontakten och samarbetet

Kontakten kan se olika ut och träffarna kan ske på socialtjänsten, hemmet eller annan plats som ni önskar. Familjebehandlarna erbjuder familjesamtal, föräldrastöd och samtal med barn och unga. Samverkan med andra viktiga kontakter kring familjen sker också, exempelvis med BVC, skola och sjukvård. Familjebehandlarna fokuserar på att göra hållbara förändringar under behandlingstiden och hjälper till att involvera och behålla positiva personer i nätverket kring familjen.

Behandlingsgruppen kan även erbjuda föräldrakurser och barngrupper.

sv