Byängens förskola

Välkomna till Byängens förskola i Oxie. Hos oss finns fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre barn. I förskoleområdet ingår även Nicke Pings, Oxiegårdens, Oxievångs och Tegelmurens förskolor. Förskolorna har ibland gemensamma utvecklingsinsatser och även samarbete vid en del aktiviteter, som till exempel teaterföreställningar och konserter.

Om förskolan

Under dagen delas barngruppen in i smågrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning. Vi är ute varje dag i alla väder och ibland sker undervisningen utomhus. Utemiljön inbjuder till olika mötesplatser där barnen kan skapa relationer med varandra, leka och undersöka. Ibland gör vi utflykter utanför förskolan och undersöker Oxies vackra närmiljö med alla våra sinnen. De äldre barnen får under sin förskoletid möjlighet att åka med förskolebussen.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i att ta vara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen och barnen förändrar lärmiljön tillsammans. Leken har stor betydelse. Både barn- och vuxeninitierad lek tar stor plats under dagen. Vi utgår från barnens individuella förmåga i arbetet med att undervisa, stimulera och bygga en positiv självkänsla som grundar sig i erfarenheten att lyckas och att känna sig värdefull. Trygghet är en förutsättning för lärande och vi lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer på förskolan.

I förskoleområdet har vi en förskollärare med särskild inriktning på musik och en ateljérista. Med hjälp av musik kan man nå glädje, gemenskap, språkutveckling eller stimulera olika sinnen. Det kan också hjälpa barnen i deras logiska och kreativa lärprocesser samt gynna psykiskt välmående. Vi arbetar med sång, dans och instrumentspel. Vår ateljérista arbetar med barns lärande utifrån kreativitet och skapande genom olika uttrycksformer samt med att utveckla lärmiljöerna. Hon bjuder kontinuerligt in barn till ateljén på Tegelmurens förskola där hon har sin basplacering. Barnen blir utmanade i estetiska lärprocesser och får möta olika typer av material och tekniker.

En dag på förskolan

Förskolan öppar vid 6.15, antingen på öppningsavdelning eller utomhus. Ungefär 7.30 går barnen in till respektive avdelning. Frukost äter vi mellan 8.00–8.30, därefter tar undervisning och aktiviteter vid.

Lunch äter vi vid 11.00, sen är det sovvila för de yngre barnen och uppevila för de äldre. Vilan följas av planerad undervisning och andra aktiviteter. Mellanmål serveras 14.15 och följs av planerad undervisning och aktiviteter. Förskolan stänger vid 17.30, antingen på stängningsavdelning eller utomhus.

Introduktion och inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion, som innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans utbildning tillsammans med ditt barn. Genom din/er delaktighet under introduktionen kan barnet tryggt utforska förskolans miljöer, lära känna de andra barnen samt förskolans pedagoger. Målet är att vårdnadshavarna under introduktionen får en bra insikt i hela utbildningen och får se hur barnets vardag ser ut hos oss på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Tempus hemma (som är en app) används för kommunikation, vistelsetider och frånvaroanmälan. Genom Tempus hemma kan vårdnadshavare ta del av pedagogisk dokumentation, få påminnelser mm. I appen registrerar vårdnadshavare barnets vistelsetider som sedan används i förskolans i bemanningsplanering.

Under vårterminen erbjuder vi ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att prata om förskolans utbildning och undervisning kopplat till ert barns utveckling och lärande. På hösten erbjuder vi ett dialogsamtal för frågor som rör ditt barn på förskolan och hemma. Efter inskolning erbjuds ett uppföljningssamtal. Om ni har funderingar kring ert barns utveckling, sociala samspel eller andra frågor finns möjlighet att boka in ett extra samtal under terminens gång.

En gång per år anordnar vi ett föräldramöte (vanligtvis på hösten) där vi berättar om utbildningen och undervisningen på förskolan samt vilken koppling den har till läroplanen. På vårterminen bjuder vi in till föräldrasamkväm i någon lättsammare form.

Besöka förskolan

Vill ni besöka vår förskola kontakta biträdande rektor Annika Olsson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Besöksdag för vårterminen 2023 kommer inom kort.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 februari 2024
  • 17 maj 2024

Våra avdelningar

Gul: 0738-56 93 60
Blå: 0738-56 93 61
Röd:0738-56 93 63
Grön: 0738-56 93 64

Instagram

Låt dig förundras, inspireras och delta i barnens värld,
följ oss på Instagram

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv