Diamantens förskola

Diamantens förskola

Diamantens förskola är en av fem förskolor i förskoleområde C8. Övriga förskolor är Lillstjärnan, Linbäret, Solglimten och Svängedammen.

I förskoleområdet som Diamanten tillhör finns det cirka 400 barn som går till förskolan varje dag, för att möta lustfylld verksamhet där de utmanas i lärandet utifrån sin nyfikenhet, sina intressen och utifrån sina respektive förmågor.

Alla förskolor i område C8 kommer att ha ett gemensamt tema under läsåret 2021 - 2022. Temat kommer att vara ”Barns röster”, med barns delaktighet och inflytande i fokus Förskolan kommer även att delta i projekt ”Känslighet”, som är ett samarbete med Tillitsverket.

Genom projektet kommer barn och medarbetare på ett lekfullt sätt beröra olika känslor och rätten till sina känslor genom olika estetiska uttrycksformer såsom sagolek, bild och form, sång, dans, rytmik och lek.

I projektet kommer viktiga värdegrundsfrågor att lyftas fram såsom allas lika värde och barns trygghet. Varje barn är unikt och varje barn ska ses och känna sig som en tillgång och ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

Förskoleområdet kommer fortsätta samarbetet med biblioteket i Oxie, kring ”Kapprumsbibliotek”. Detta med syfte att tillsammans stärka och bidra till en positiv syn på läsning samt att uppmuntra till mer högläsning i barnens hemmiljö och därigenom även uppmuntra vårdnadshavarna i deras viktiga roll gällande främjandet av barns språkutveckling.

Fortsatt fokus på projekterande förhållningssätt och barns reflekterande

Förskoleområdet har ett pågående utvecklingsarbete med att stärka ett projekterande förhållningssätt i utformandet av utbildningen. Vi ser många goda exempel i förskoleområdet, gällande att det nu via projekten finns naturliga sammanhang för barnen, utifrån deras intressen, att erbjudas lärtillfällen och att, för dem, skapa lekfulla undervisningssammanhang.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med att skapa reflektionsväggar/reflektionsplatser för barnen.

Genom att fortsätta skapa reflektionsplatser öppnar vi upp för att exempelvis bilder, alster och barnens reflektioner kan finnas på olika ställen på förskolan. Det kan exempelvis skapas reflektionsplatser via digitala lärverktyg, på väggen, genom att ha större bilder lösa på avdelningen i en korg där barnen kan reflektera vidare på olika sätt tillsammans. Detta för att erbjuda olika sammanhang för barnen att ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, och reflektera kring sitt lärande. En viktig del i reflektionsplatserna är att barnen själva ges möjlighet att göra tillägg kring det som engagerar barnen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 31/8-2022

APT, tid - 15:30-17:00

  • 19/9-2022
  • 7/11-2022
  • 12/12-2022

Kontakta oss

Opalen: 0738-569366
Rubinen: 0738-569367
Safiren:​ 0738-569368
Smaragden: 0738-569369
Kök: 0709-489604

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C