Floda förskola

Floda förskola är belägen i en byggnad där avdelningarna ligger på rad med egna entréer, i huset finns också ett gemensamt bibliotek. Närheten till natur och hav inbjuder till en variation av lek och lärande. Förskolan har tillagningskök och egen kock.

Om förskolan

Förskolan har fyra avdelningar. Vi välkomnar yngre barn till Regnbågen, äldre till Molnet och Solstrålen och de äldsta barnen till Blixten. Floda förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt.

Utbildning i förskolan

Förskola styrs av skollag, barnkonventionen och läroplan samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med normer och värden i temat "olika men lika" och digitalt meningsskapande. Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

En dag på förskolan

De generella öppettiderna för Floda förskola är 06.15-17.30. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål, vi äter även frukt någon gång under dagen.

Lunch äter vi runt klockan 11.00-11.30, de yngre barnen oftast något tidigare än de äldre. Efter lunch är det vila vilket kan vara att sova, lyssna på högläsning eller delta i andra lugna aktiviteter, allt utifrån barnets ålder och behov.

Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet i förskolan, för att balansera dagen växlar det mellan undervisning, aktiviteter, lek och vila. Barnen delas ofta in i mindre grupper i olika konstellationer. Det projekterande arbetet pågår som en röd tråd i undervisningen och barnen är därmed i ett utforskande kring ett gemensamt fokus. Det ges möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Leken har stor plats som en viktig lärsituation.

Mellanmål serveras vid tvåtiden. Varje dag på förskolan är föränderlig och justeras kontinuerligt utifrån barnens behov och utbildningens innehåll för dagen. Öppnar och stänger gör vi tillsammans på en avdelning.

Introduktion och inskolning

Introduktionen inleds med ett introduktionssamtal och pågår därefter under två veckor. En av pedagogerna är speciellt ansvarig för ditt barns introduktion, men hela personalgruppen deltar i introduktionen av alla nya barn. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr.

Som vårdnadshavare vägleder du ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under dagen. Tillsammans hjälper vi ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på. En tid efter att introduktionen är avslutad har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar om upplevelsen av introduktionen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Samverkan och dialog är viktigt för att vi tillsammans ska skapa goda förutsättningar för ditt barn på förskolan. Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning men har även flera andra forum och kanaler är vi möter er vårdnadshavare.

Under de första dagarna på förskolan har vi ett introduktionssamtal med dig inför introduktionsperioden. Vi har även ett uppföljningssamtal om upplevelsen av introduktionen 2–4 veckor efter introduktionsperioden.

Varje vår har vi ett utvecklingssamtal så att du kan få inblick i ditt barns lärande och i pågående projekt. Under höstterminen har vi ett förskolemöte för vårdnadshavare där vi synliggör undervisningen och det pedagogiska innehållet i utbildningen. Cirka en gång per termin har vi även ett forum för samråd där vi tillsammans med dig har möjlighet att samverka kring utbildningsfrågor. Utöver det gör vi även informationsutskick där aktuell information skickas ut vid behov.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du kontakta biträdande rektor Linda Winsa. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 11 september 2023
  • 22 november 2023

Våra avdelningar

Solstrålen: 0709-66 51 79
Blixten: 0709-66 51 69
Regnbågen: 0709-66 51 34
Molnet: 0709-66 58 27
Kök: 0709- 66 58 76

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv