Iduns förskola

Iduns förskola ligger i det expansiva området Hyllievång. Närmiljön erbjuder fina grönområden med flera lekplatser. Hos oss har vi ett sagotematiskt arbetssätt där barnen dagligen får möta och utforska litteratur.

Om förskolan

Förskolans lokaler är välplanerade och det finns en stor gård med varierade lekytor. Vi har stora gemensamma utrymmen som ateljé, sinnesrum och rörelserum. På Iduns förskola arbetar vi i två stora arbetslag. I varje arbetslag finns tre lärgrupper som organiseras efter barnens behov och mognad. Att arbeta i stora arbetslag kräver strukturerade dagar. Strukturen bidrar till en tydlighet för barnen kring vad som ska hända under dagen.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utgår från en saga och dess karaktärer. Det sagotematiska arbetet och fokus på språkutveckling bidrar till att fånga barnens intressen. Barnen möter böcker i olika lärmiljöer och utvecklar språket genom högläsningsstunder, utforskande, lek och estetiska uttryckssätt. Det väcker lust till läsning och blir en positiv upplevelse. Vi erbjuder digitala verktyg som bidrar till lärande och meningsskapande – som att utforska insekter, göra film eller simma i ett projicerat hav!

En dag på förskolan

Klockan 7.45-8.15 dukar vi fram en frukostbuffé. Efter frukost sker undervisning i lärgrupperna utifrån det sagotematiska arbetssättet. Sagans karaktärer finns med i den dagliga undervisningen och används för att erbjuda barnen olika utmaningar och uppdrag inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och värdegrundsfrågor. Att arbeta utifrån en saga och dess karaktärer ger barnen upplevelser och inspirerar till nyfikenhet. Det man upplever minns man, och när man har roligt skapas de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Lunch serveras i matsalen i olika omgångar mellan 11-12

Efter lunch är det tid för vila. På Iduns förskola sover barnen utomhus i ett skyddat utrymme under tak. De barn som inte sover erbjuds lugna aktiviteter på enheterna. Mellanmål erbjuds mellan 14-15. Efter mellanmål är vi oftast ute. Även då bedrivs utbildningen i lärgrupperna.

Introduktion och inskolning

Vi bjuder in vårdnadshavare till ett inskolningssamtal innan barnet börjar på förskolan. Då får vi tillfälle att lära känna varandra och berätta mer om förskolan. Inskolningen brukar pågå 1–2 veckor, men barn har olika behov och ibland kan inskolningen därför ta längre eller kortare tid. Vår utgångspunkt är att alltid vara lyhörda för varje enskilt barns behov. 6-8 veckor efter inskolningen, när alla intryck har mognat, bjuder vi in vårdnadshavare till ett uppföljningssamtal där vi pratar om hur barn och vårdnadshavare upplever den första tiden på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två föräldramöten per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Ett av dessa sker i form av ett ”drop in”. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och skickar även information via mail. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Utvecklingssamtalen är fördelade över året och erbjuds i månaderna kring barnets födelsedag.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Annika Franklin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 22 september 2023
  • 25 oktober 2023

Våra avdelningar

Svalan 0701-48 91 74
Fjärilen 0701-48 91 66
Vargen 0721-80 09 12
Räven 0721-80 09 14
Haren 0721-80 09 10

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv