Nicke Pings förskola

Välkomna till Nicke Pings förskola i Oxie. Hos oss finns sex avdelningar, tre för yngre barn och tre för äldre barn. I förskoleområdet ingår Byängens, Oxiegårdens, Oxievångs och Tegelmurens förskolor. Förskolorna har ibland gemensamma utvecklingsinsatser och även samarbete vid en del aktiviteter, som till exempel teaterföreställningar och konserter.

Om förskolan

Under dagen delas barngruppen in i smågrupper för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning. Vi är ute varje dag i alla väder. Personalen erbjuder barnen planerad undervisning utomhus med olika form och innehåll exempelvis; vuxeninitierade lekar, naturvetenskap, språk och matematik. Ibland gör vi utflykter och utforskar Oxies vackra närmiljö med alla våra sinnen. Vi har även möjlighet att använda oss av våra två lådcyklar. De äldre barnen får under sin förskoletid möjlighet att åka med förskolebussen.

Utbildning i förskolan

På Nicke Ping arbetar vi utforskande med utgångspunkt i att ta vara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen och barnen förändrar lärmiljön tillsammans. Leken har stor betydelse. Både barn- och vuxeninitierad lek tar stor plats under dagen. Vi utgår från barnens individuella förmåga i arbetet med att undervisa, stimulera och bygga en positiv självkänsla som grundar sig i erfarenheten att lyckas och att känna sig värdefull. Trygghet är en förutsättning för lärande och vi lägger stor vikt vid att skapa trygga relationer på förskolan. Allt arbete som sker utgår från förskolans läroplan.

I förskoleområdet har vi en förskollärare med särskild inriktning på musik och en ateljérista. Med hjälp av musik kan man nå glädje, gemenskap, språkutveckling eller stimulera olika sinnen. Det kan också hjälpa barnen i deras logiska och kreativa lärprocesser samt gynna psykiskt välmående. Vi arbetar med sång, dans och instrumentspel. Vår ateljérista arbetar med barns lärande utifrån kreativitet och skapande genom olika uttrycksformer samt med att utveckla lärmiljöerna. Hon bjuder kontinuerligt in barn till ateljén på Tegelmurens förskola där hon har sin basplacering. Barnen blir utmanade i estetiska lärprocesser och får möta olika typer av material och tekniker.

En dag på förskolan

Förskolan öppar vid 6.15 på öppningsavdelning. Ungefär 7.30 går barnen in till respektive avdelning. Frukost äter vi mellan 8.00–8.30, därefter tar undervisning och andra aktiviteter vid.

Lunch äter vi vid 11.00–11.30, sen är det sovvila för de yngre barnen och uppevila för de äldre. Vilan följas av planerad undervisning och andra aktiviteter. Mellanmål serveras 14.00 och följs av planerad undervisning och andra aktiviteter. Förskolan stänger vid 17.30, antingen på stängningsavdelning.

Introduktion och inskolning

På Nicke Pings förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion, som innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans utbildning tillsammans med ditt barn. Genom din/er delaktighet under introduktionen kan barnet i trygghet utforska förskolans miljöer, lära känna de andra barnen och pedagogerna. Målet är att vårdnadshavarna under introduktionen får en bra insikt i hela utbildningen och får se hur barnets vardag ser ut hos oss på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Tempus hemma (som är en app) används för kommunikation, vistelsetider och frånvaroanmälan. Genom Tempus hemma kan vårdnadshavare exempelvis ta del av pedagogisk dokumentation och få påminnelser. Vårdnadshavaren registrerar själv barnets vistelsetider som sedan används i förskolans i bemanningsplanering.

På Nicke Pings förskola ligger utvecklingssamtalet på vårterminen. Syftet med samtalet är att prata om förskolans utbildning och undervisning kopplat till ert barns utveckling och lärande. Om barnet börjar under vårterminen är det första samtal du erbjuds ett uppföljningssamtal till introduktionen och utvecklingssamtalet kommer först nästa vår. Om ni har funderingar kring ert barns utveckling, sociala samspel eller andra frågor finns möjlighet att boka in ett extra samtal under terminens gång.

En gång per år anordnar vi ett föräldramöte (vanligtvis på hösten) där vi berättar om utbildningen och undervisningen på förskolan samt vilken koppling den har till läroplanen. På vårterminen bjuder vi in till föräldrasamkväm i lättsammare former, som pick-nick eller vernissage.

Besöka förskolan

Vill ni besöka vår förskola kontakta biträdande rektor Pernilla Tell. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Besöksdag för vårterminen 2023 kommer snart. Glöm inte ringa för anmälan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 5 februari 2024
  • 17 maj 2024

Våra avdelningar

Bergasalen: 0708-82 08 99
Silverdalen: 0708-82 07 51
Trollflöjten: 0708-82 08 62
Trollskogen: 0708-82 07 03
Trollsländan: 0708-82 07 39
Älvdalen: 0708-82 06 78

Instagram

Låt dig förundras, inspireras och delta i barnens värld genom attfölja oss på Instagram.

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv