Slånbärets förskola

Slånbärets förskola

Slånbärets förskola ligger i ett lugnt villaområde i Videdal med närhet till parker och Bulltofta Rekreationsområde. Förskolan består av tre avdelningar vilka är fördelade på en yngrebarnsavdelning och två äldrebarnsavdelningar.

Genom att arbeta i åldershomogena barngrupper ökas möjligheten att skapa tillgängliga miljöer där barnen möter inspirerande och utmanande material.

Vår gård

Förskolan har en uppvuxen och lummig förskolegård där barnen erbjuds lekytor för fysisk aktivitet men också utforskande platser där undervisning kan ske.

Hållbar utveckling

I utbildningen läggs vikt vid att tillsammans med barnen skapa en hållbar utveckling med inriktning Hälsa, Natur och Miljö. Barn och pedagoger uppmärksammar bland annat naturens skiftningar under året i närmiljön, har aktiviteter utomhus varje dag och äter vällagad och näringsriktig mat. Förskolan är även Grön Flagg-certifierad.

Värdegrundsfrågor

Som en del av hälsoarbetet arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor. Stor vikt läggs vid alla lika värden, tillgänglighet och kamratrelationer. Barnen ges delaktighet och inflytande i utbildningen på olika sätt. De är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer.

Eget kök

Slånbärets förskola har ett eget tillagningskök med en kock. Kocken arbetar för att eftersträva Malmö Stads- och de Globala målen för hållbar utveckling. Detta görs genom att använda ekologiska-, kravmärkta-, närproducerade- och säsongsbundna råvaror.

Den dagliga lämningen

Vårdnadshavarna är en viktig del av förskolan. Förskolan strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med alla vårdnadshavare och stor vikt läggs vid den dagliga kontakten under lämning och hämtning. Förskolan erbjuder även olika typer av forum för att skapa delaktighet samt informera om utbildningen.

Styrdokument

Förskolans verksamhet utgår från Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019). Dessa styrdokument är de som ligger till grund när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Som styrdokumenten anger ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet med hjälp av lek och utforskande där alla barn och vuxna ses som en tillgång.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 7 september 2022
  • 8 december 2022

Kontakta oss

Lingonet: 0729-96 32 30
Smultronet: 0729-96 32 29
Nyponet: 0729-96 32 28

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv