Solglimtens förskola

Solglimtens förskola är en av fem förskolor i förskoleområde C8. Övriga förskolor är Diamanten, Lillstjärnan, Linbäret och Svängedammen.

I förskoleområdet som Solglimten tillhör finns det cirka 400 barn som går till förskolan varje dag, för att möta lustfylld verksamhet där de utmanas i lärandet utifrån sin nyfikenhet, sina intressen och utifrån sina respektive förmågor.

Sagans magiska möjligheter till språkutveckling

Förskoleområdet kommer att ha ett gemensamt tema att utgå ifrån i sina projekt under läsåret 2019-2020. Temat kommer att vara ”Sagans magiska värld”.
Utifrån det kommer sedan respektive förskola att välja en bok vardera, att arbeta projekterande utifrån.

Det kommer att finnas ett genomgående fokus på att utveckla språkstimulerande lärmiljöer, där barn och vuxna tillsammans i lustfyllda lekfulla sammanhang verkar för god språkutveckling i svenska, enligt det förtydligade läroplansuppdraget gällande barns språkutveckling i Lpfö 18. Digitala medel ses som naturliga redskap för att nå ökad måluppfyllelse.

Förskoleområdet kommer även påbörja att samarbete med Statens Kulturråd och biblioteket i Oxie, som heter ”Kapprumsbibliotek”. Detta med syfte att tillsammans stärka och bidra till en positiv syn på läsning samt att uppmuntra till mer högläsning i barnens hemmiljö och därigenom även upmuntra vårdnadshavarna i deras viktiga roll gällande främjandet av barns språkutveckling.

Fortsatt fokus på projekterande förhållningssätt och barns reflekterande

Förskoleområdet har ett pågående utvecklingsarbete med att stärka ett projekterande förhållningssätt i utformandet av utbildningen. Vi ser många goda exempel i förskoleområdet, gällande att det nu via projekten finns naturliga sammanhang för barnen, utifrån deras intressen, att erbjudas lärtillfällen och att, för dem, skapa lekfulla undervisningssammanhang.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med att skapa reflektionsväggar/reflektionsplatser för barnen.

Genom att fortsätta skapa reflektionsplatser öppnar vi upp för att exempelvis bilder, alster och barnens reflektioner kan finnas på olika ställen på förskolan. Det kan exempelvis skapas reflektionsplatser via digitala lärverktyg, på väggen, genom att ha större bilder lösa på avdelningen i en korg där barnen kan reflektera vidare på olika sätt tillsammans. Detta för att erbjuda olika sammanhang för barnen att ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, och reflektera kring sitt lärande. En viktig del i reflektionsplatserna är att barnen själva ges möjlighet att göra tillägg kring det som engagerar barnen.

Från jord till bord

Samtliga förskolor har även fortsatt gemensamt fokus på att utveckla den undervisning som bedrivs utomhus. Förskolorna kommer att fortsätta kompostera sitt matavfall i sina egna komposter, för att följa processen till odlingsjord.
Denna odlingsjord används sedan i respektive förskolas odlingslådor, där barnen och medarbetarna tillsammans odlar sådant som köken kan använda i sin matlagning, och som barnen därefter möter och smakar vid måltiderna.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

31/8-2022

2/12-2022

APT, tid - 15:30-17:00

14/9-2022
24/10-2022
8/12-2022

Kontakta oss

Blixten: 073-8569381
Droppen: 073-8569385

Flingan: 073-8569390
Regnbågen: 073-8569384

Solstrålen: 073-8569383
Vinden: 073-8569382

Solglimtens kök: 073-8569380

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv