Regler för placering

Malmö stad strävar efter att alla barn ska få så likvärdiga placeringar som möjligt. Både sett till geografiskt avstånd från hemmet och med hänsyn till barngruppernas sammansättning.

Tillgången på förskoleplatser skiljer sig åt beroende på var i Malmö du bor. I de centrala delarna av staden är det underskott på förskoleplatser. I vissa av Malmös ytterområden är det däremot ett överskott på förskoleplatser. Det gör att alla barn inte kan få en plats på den förskola som ligger närmast hemmet.

Platstillgången är överlag större på hösten. Det innebär att det generellt sett är mycket lättare att få en plats närmare hemmet på hösten än på våren.

Platsgaranti

Ditt barn har enligt skollagen rätt till en förskoleplats senast fyra månader efter att anmälan har kommit in. Detta innebär att du kommer att få plats på ditt garantidatum någonstans i Malmö stad. Platsgaranti gäller inte för barn som redan har en plats i kommunal förskola.

Principen om likvärdig placering

Förskoleförvaltningen behöver använda alla tillgängliga platser för att möta dagens behov. Vi strävar efter att ge så likvärdiga placeringar som möjligt när det kommer till avstånd för alla barn i Malmö. Därmed finns det inget kösystem i den meningen utan vi fördelar platserna så jämlikt som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv.

Prioriteringsordning vid fördelning av förskoleplatser

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
  2. Syskonförtur: barn med platsgaranti som har syskon som redan är placerade i verksamheten.
  3. Övriga barn erbjuds plats så nära hemmet det går. Med utgångspunkt att det ska vara så lika avstånd som möjligt för alla barn i Malmö. Hänsyn tas om möjligt till vårdnadshavares önskemål.
  4. Byten mellan två kommunala förskolor prioriteras endast inför placering augusti/september. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det ditt anmälningsdatum som styr när du kan få möjlighet att byta förskola.

Din ansökan är fortfarande aktuell om du i väntan på en ordinarie plats

  • tar en plats på en fristående förskola
  • tar en plats hos en privat dagbarnvårdare
  • tillfälligt tar plats i en annan kommun